C. Brief van 23 oktober 1980 van de Vereniging Eigen Huis inzake de bescherming van kopers van huizen via de garantieregeling van de Stichting Garantie Instituut. D. Brief van 29 oktober 1980 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord, waarbij de eindwijziging van de begroting 1979 van de Regio Leeuwarden wordt toegezonden. E. Brief van 21 oktober 1980 van de Buurtvereniging en Huurders vereniging Wielenpolle m.b.t. de kosten die de bewoners van het woonwagenkamp moeten maken als gevolg van de renovatie van het kamp F. Brief van 22 oktober 1980 van de Wielenwerkgroep betreffende het afsluiten van de brug over de Wielshals. Onder verwijzing naar punt 3. van de mededelingenlijst van de Raadsvergadering van 17 september 1979 en punt E. van de mededelingenlijst van de Raadsvergadering van 18 februari 1980, wordt voorgesteld deze briefaangezien daarin geen nieuwe argumenten worden aangedragen, voor kenni: geving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze brief voor kennis geving aan te nemen. G.- Brief van 30 oktober 1980 van het Voorgesteld wordt deze'brieven in handfn bestuur van de Gereformeerde School- te stellen van Burgemeester em Wethouders vereniging Leeuwarden, inhoudende om pre-advies. een verzoek om medewerking voor het verkrijgen van het schoolgebouw van de voormalige Prinsesseschool en de voormalige kleuterschool De Wielewaal ten behoeve van de huisves ting van de Joh. Bogermanschool voor g.l.o. en de kleuterschool De Ark. H. Brief van 16 oktober 1980 van de heer A. Huizenga met bezwaren tegen de behandeling door Burge meester en Wethouders van zijn bezwaarschrift tegen een aan een buurman verleende bouwvergunning. Het bezwaarschrift van de heer Huizeng is overeenkomstig de krachtens de Wet adm nis tratieve rechtspraak overheidsbeschikk n- gen geldende procedure op correcte wij e en uitvoerig behandeld. Het feit dat hij ij zijn bezwaren niet-ontvankelijk werd ver klaard stond niet aan de mogelijkheid Ln de weg om bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de beslissing op het bezwaarschrift De heer Huizenga had gebruik kunnen maken van deze beroepsmogelijkheid, op het bestaal waarvan hij ook nadrukkelijk is gewezen in de beslissing op het bezwaarschrift. Voorgesteld wordt de brief van de heer Huizenga overeenkomstig het bovenstaande te beantwoorden. Brief van 22 oktober 1980 van de wijkvereniging "Huizum-West"de Buurtvereniging "Hollanderwijk" en de contactgroep "Huizum-West" betreffende het verrichten van een onderzoek naar de mogelijk heden van het realiseren van een fiets-annex voetgangerstun nel onder het stationsemplacement. Circulaire van 24- oktober 1980 van de Werkgroep Energie van de Partij van de Arbeid Friesland aan alle Colleges van Burgemeester en Wethouders, alsmede de Gemeen teraden van de gemeenten in Friesland, betreffende een verzoek tot het aanstellen van een energie ambtenaar Bezwaarschrift van 29 oktober 1980 van Oarov B.V. op grond van de Wet administratieve recht spraak overheidsbeschikkingen tegen het besluit van de Gemeen teraad van 22 september 1980 tot weigering van het wijzigen van het bestemmingsplan "Buitengebied" en het nemen van een voorbereidings- besluit. I Brief van 5 november 1980 van de bewonerswerkgroep "Leeuwarden" inzake een verzoek om financiële medewerking voor een haalbaarheids onderzoek naar de renovatie van het complex 193 woningen van de Woning vereniging Leeuwarden. Wij merken op, dat deze verbinding onder werp van bespreking is geweest in de Overleggroep "Spoorwegemplacement" Geconcludeerd is, dat een fiets-annex voetgangerstunnel onder het spoorweg emplacement als verbindingsschakel tussen de binnenstad en de zuidelijk hiervan gelegen woonwijk, nog afgezien van de (verkeers)technische aspecten uit financieel oogpunt niet realistisch is. Thans wordt er bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan "Huizum-West deelge bied 1" vanuit gegaan dat een voetgangers tunnel kan worden geprojecteerd tussen de Wijnhornsterstraat en het stations perron. Een en ander in relatie met het aan te leggen Park- and Rideterrein aan de zuidzijde van het station. Gezien deze ontwikkeling achten wij geen termen aanwezig een nader onderzoek in te stellen zoals adressanten voor ogen staat. In het kader van de vaststelling van voormeld bestemmingsplan komen wij op deze materie terug. Wij stellen U voor adressanten conform het vorenstaande te informeren. Naar aanleiding van een reeds eerder aan de Raad gerichte brief hebben wij de werkgroep op 30 januari 1980 mede gedeeld, dat de problematiek van de energiebesparing op 19 november 1979 uitvoerig in de Raad aan de orde is geweest. Voorgesteld wordt, onder verwijzing naar de brief van 30 januari 1980, de werkgroep te berichten, dat de N.V. Frigas als het centrale punt voor energiebesparingsmaatregelen is aange wezen en dat bij deze N.V. daartoe een coördinator voor energiebesparing is aangesteld. Het bezwaarschrift is in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de bezwaarschriften met het verzoek te adviseren over de door U op het bezwaar schrift te nemen beslissing. Bij de vaststelling van het verbeterings plan voor het gebied Cambuursterpad e.o. hebt U op 23 juni j.l. (bijlage nr. 24-9) na ampel beraad gekozen voor de afbraak van het complex 193 woningen van de Woningvereniging Leeuwarden ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen. Wij hebben bij brief van 2 juli j.l. mede -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 38