- 4 - holm, naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 2 november j.l. met be trekking tot kernbewapening. De strekking van de brief is een verzoek tot onder steuning van pogingen de aanleg van een militair vliegveld te Veldhoven en de re alisering van nieuwbouwplannen binnen een straal van 2 km daarvan tegen te gaan. K. Brief van december 1979 van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal, waarbij wordt toegezonden een motie van de Raad van deze gemeente, die in de vergadering van 29 november j.l. is aangenomen, met betrekking tot het beheer van de brand weer. meentebestuur van Leeuwarden, wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te ne men. Onder verwijzing naar de cii culaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vaj resp. 25 november 1971 en 28 maart 1979 wordt voorgesteld deze motie voor kennisgeving aan te nemen. Daarbij merken wij op, dat de Friese Provin ciale Brandweerbond over dez aangelegenheid een advies aa het opstellen is dat zal wor den toegezonden aan de V.JT.G en alle Friese gemeentebestu ren. L. Verzoeken van: 1het bestuur van de Leeuwarder School vereniging om de exploitatievergoeding als bedoeld in artikel 101 van de Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1979 te mogen ontvangen; - 2. het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs Leeuwarden om medewerking voor de aanschaf van meubilair ten behoeve van de personeel- kamertjes van de kleuterscholen "Prins Bernhard" en "Prinses Beatrix". M. Brief van 20 november 1979 van het actie comité "Veilig Fietsen", alhier, waarin wordt verzocht een aantal met name genoem de voor het fietsverkeer onveilige punten in onze gemeente op korte termijn op te heffen. N. Brief van 28 november 1979 van de Wielen- werkgroep waarin mede namens 6 andere milieu-organisaties wordt verzocht de plan nen voor een fietspad dwars door de Binne- miede/Weeshuispolder (deelplan J, Groene Ster) te laten varen en een nieuwe opdracht te verstrekken voor een ontwerp-ijsvlakte op basis van de uitgangspunten van de Wielenwerkgroep 0. Brief van 3 december 1979 van Friesland Audio-Video, waarin een gratis vervaardi ging van een diaserie wordt aangeboden over een nader te bepalen onderwerp. - 5 - p. Gezamenlijke brief van 10 december 1979 van de bewoners van de Bachstraat/Aver- kampstraat, de basis-Thomasschool en "Marijes Kleuterhof", waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de geplande busroute door de Bachs traat/Averkamp s traat ft. Brief van 11 december 1979 van de groep "Vrouwen tegen verkrachting", waarin zij verzoeken de onverlichte straatgedeelten flink te verlichten en deze plaatsen door de surveillerende politie goed in de gaten te laten houden. R, Brief van 17 december 1979 van Bouma B.V., waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het afwijzen van een vergunning voor het bouwen van een showroom aan de Tijnjedijk. S. Brief van 3 december 1979 van de heer W.J.H. Drent, waarin hij de stand van za ken mededeelt met betrekking tot de proce dure van aanvraag van taxivergunningen. T, Brief fan de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFÏÏK) oer it jaen fan jildlike stipe foar de kursussen Frysk. Voorgesteld wordt deze ver zoeken en deze brieven in handen te stellen van Bur gemeester en Wethouders om preadvies Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethou ders om preadvies. Deze brief zal worden betrokken bij de reeds eerder toege zegde informatie over de aanvraag van adressant om een bedrijfsvergunning. Op 25 juny 1979 hawwe Jo dit brief yn hannen fan b. en w. steld om pre-advys. Wy dogge Jo nou it folgjende to wit ten. Kei yngong fan 1 janne- waris 1979 is de rykssubsy- dzjeregeling amateuristyske kunstbioefening en kunstsin- nige foarming 1964 ynlutsen. Op groun fan dizze regeling waerd de AFUK subsidiearre Foar 1979 bart de subsidi- earring"fan "de AFÏÏK lykwols noch op deselde grounen, sa- dat in gemeentlik subsydzje oer 1979 net nedich is. Yn de gearkomste fan it "Perma nent Overlegorgaan Subsidie vraagstukken" fan 15 novim- ber 1.1. is wiidweidich praet wurden oer de mooglike subsidiearring fan de AFÏÏK yn 1980 en takomme jieren. It oerlizorgaen is fan bitin- ken dat it jaen fan jildlike stipe foar de kursussen Frysk, dy't organisearre wurde troch de AFÏÏK, in gemeentlike taek is, dy't yn it ramt fan de ryksbydrageregeling sosiael-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 3