-2- Stadsontwikkeling geraamd op 165.200, Deze kosten dienen in het bovengenoemde geval in de aanneemsom van het was- en kleedgebouw te worden meegenomen. Tegen inwilliging van het verzoek van de voetbalclub "F.V.C." bestaat naar onze mening geen bezwaar aangezien het bestuur van deze vereniging schriftelijk heeft verklaard, dat de uit de bouw van be doeld casco voortvloeiende kosten, inclusief bouwrente door de vereniging zullen worden vergoed. De totale kosten van de bouw van het was- en kleedgebouw c.a. en het casco van het clubhuis ten behoeve van "F.V.C." worden geraamd op 69O.2OO,— 525.000,— 165.200, De kapitaallasten ad 57.750,voortvloeiende uit het krediet van 525.000,kunnen tot een bedrag van 49-500,(11% van 450.000,—': worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten was- en kleedruim te c.a. sportpark "Hemrik" en de resterende kapitaallasten ad 8.250,— kunnen worden gedekt ten laste van de reserve voor taxatieverschillen 196 Het krediet van 165.200,kan éénmalig worden gedekt uit de te ontvangen bijdrage van de voetbalclub "F.V.C.". Onder vermelding, dat de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij II voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. Nr. 19139. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 decem ber 1979 (bijlage no. 18); BESLUIT I. over te gaan tot de bouw van een was— en kleedaccommodatie c.a. in het sportpark "Hemrik", overeenkomstig het ontwerp van de Dienst Stads ontwikkeling; I. in combinatie met de onder I genoemde was— en kleedaccommodatie voor rekening van de voetbalclub "F.Y.C." het casco voor een clubhuis aan te bouwen; I I. voor het uitvoeren van de onder I en II genoemde werkzaamheden een krediet van 690.200,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 71