Verkoop van een in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel in dustrieterrein aan de Boer's Garagebedrijf B.V., gevestigd te Leeuwarden. Bijlage nr. 31. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de Boer's Garagebedrijf B.V., gevestigd te Leeuwarden, overeenstemming bereikt omtrent de verkoop aan haar van het op de ter in zage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven perceel indus trieterrein ger grootte van plm. 17*542 m2. De voorgenomen bebouwing is in overeenstemming met de in voorberei ding zijnde herziening van het bestemmingsplan "Hemrik" (1e fase). Ten aanzien van de prijs, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkoop kan plaatsvinden, mogen wij kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af gedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 99