Voorzitter. Secretaris. - 2 - VII. aan de onder I. genoemde corporatie een bijdrage van gelijke omvang als bedoeld onder VI. te verstrekken, onder de voorwaarden, welke de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het verle nen hiervan mocht verbinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Subsidiëring Stichting Het Baken t.b.v. het V.O.S.-en Bijspijkerwerk. Bijlage nr. 108. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij schrijven van 5 november 1979 heeft de Stichting Het Baken ons verzocht het tekort te subsidiëren op de begroting 1980 t.b.v. 6 Bijspij kercursussen en 10 V.O.S.-cursussen. Tevens wordt een aanvullend subsi die gevraagd voor de aanpassing van een theorielokaal tot vormings- en gespreksruimte ten behoeve van dit soort cursuswerk. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel van 8 november 1979 (bijlage nr. 478), zijn wij van mening dat, nu de V.O.S.- en Bijspijkercursussen on dergebracht zijn in het Baken en betreffende cursussen vallen onder de onderwijsnormen, een aanvullend subsidie noodzakelijk is voor een ver antwoorde voortzetting van dit emancipatorisch gericht vormingswerk, een en ander zolang in die onderwijsnormen nog onvoldoende rekening gehouden wordt met de eigen eisen die deze vorm van vormings- en ontwikkelings werk voor volwassenen stelt. In Uw vergadering van 19 november besloot U op grond hiervan aan de Stichting Het Baken een aanvullend subsidie te verstrekken t.b.v. de continuering van bovengenoemde cursusactiviteiten in het tweede half jaar 1979. Het nu meer structureel inpassen van het V.O.S.- en Bijspijkerwerk in Het Baken is een logische voortzetting van deze beleidslijn. Het benodigde aanvullend subsidie voor 1980 bedraagt op basis van de door Het Baken ingediende begroting 50.338,Hiervan is 47.138, bestemd om het verschil in kosten te dekken dat ontstaat doordat het Mi nisterie van Onderwijs en Wetenschappen financiën beschikbaar stelt op basis van onderwijsnormen, terwijl het V.O.S.- en Bijspijkerwerk in wer kelijkheid binnen ruimere normen wordt uitgevoerd. Het genoemde bedrag kan als volgt gespecificeerd worden: tekort op salaris- en apparaatskosten 6 Bijspijkercursussen 17.647, 10 V.O.S.-cursussen - 18.355? lesgelden V.O.S.- en Bijspijkercursussen - 11.136, 47.138,— Voor de aanpassing van een theorielokaal tot een voorname lijk voor dit cursuswerk benodigde vormings- en gespreks ruimte wordt een aanvullend subsidie (2/3 deel van de be grote kosten) gevraagd van - 3*200, Het totaal gevraagde subsidie t.b.v. V.O.S.- en Bijspij- kercursussen komt daarmee op 50*338, Wij stellen U voor een subsidie ter grootte van dit bedrag beschikbaar te stellen aan Het Baken. Van dit subsidie kan 50.000,gedekt worden ten laste van de stelpost voor te verwachten kosten i.v.m. activiteiten vormings- en ontwikkelingswerk (volgnr. 576, gewijzigd beleid). Het res terende bedrag van 338,kan gedekt worden t.l.v. de post Plaatselijk Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen (volgnr. 576).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 134