Renovatie openlucht zwembad "Nijlan". Bi,lage nr. 109. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In het onlangs door IJ vastgestelde beleidsplan 1980-1984 is voor het jaar 1980 rekening gehouden met een investering van 63O.OOO, ten behoeve van de renovatie van het openlucht zwembad "Nijlan". Inmiddels zijn de plannen voor deze renovatie volledig uitgewerkt. Hier uit blijkt, dat globaal de volgende werkzaamheden zullen worden uitge voerd: - bouwkundige voorzieningen (o.a. herstel dakbedekking); - coating van de bassins; - herstel riolering en sanitair; - schilderwerk; - herstratingswerkzaamheden. Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden verwijzen w j IJ kortheidshalve naar de ter inzage gelegde stukken. Gelet op de huidige toestand van dit 15 jaar oude zwembad achten wij een grondige renovatie in de loop van dit jaar noodzakelijk en stellen U derhalve voor het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten ad 98.700,(9% rente en 6 2/3% afschrijving), voortvloeiende uit het benodigde krediet van 63O.OOO,kunnen worden gedekt ten laste van de op de stelpost "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten renovatie zwembad "NijlSn". Met betrekking tot het tijdstip, waarop met de werkzaamheden moet worden begonnen, merken wij nog op, dat het gewenst is, dat de renovatie voor de aanvang van het winterseizoen 1980 gereed is. Daarom dient half au gustus 198O met de werkzaamheden te worden begonnen, zodat het zwembad ongeveer een maand eerder dan gebruikelijk voor het publiek gesloten moet worden. Gelet op de urgentie van de renovatie achten wij deze vervroegde sluiting acceptabel. Met betrekking tot de aanbesteding van de werkzaamheden merken wij het volgende op. De renovatie zal door en onder beheer van de afdeling Onderhoud Gebouwen van de Dienst Stadsontwikkeling worden uitgevoerd. Ten aanzien van een aantal specifieke werkzaamheden, zoals coating van de bassins en het schilder- en stucadoorswerk, stellen wij U voor een aantal bedrijven een prijsaanbieding te laten doen. Onder vermelding, dat zowel de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie als de Commissie Openbare Werken zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 136