No. 4-390. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (Bijlage no. 136 BESLUIT: I. voor de verbeteringswerkzaamheden aan de schoolwoning te Hempens een krediet van 11.635,-- beschikbaar te stellen; II. voor de onder I. aangeduide woning bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zo hoog mogelijke bijdrage uit 's Rijks kas in de kosten van het aanbrengen van dubbele beglazing aan te vragen en te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aankoop van de onverdeelde helft in een perceel tuingrond aan de Badweg. Bijlage no. 137. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de gemeenteraad. Bij akte van 21 augustus 1972 verwierf de gemeente van de heer L. Kramer de onverdeelde helft in de volle eigendom van een perceel tuingrond met op stallen aan de Badweg, totaal groot 1.07.4-0 ha. Dit perceel is op de ter in zage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. Thans zijn wij erin geslaagd ook met de eigenaar van de andere onverdeelde helft, zijnde de heer H. Kramer, overeenstemming te bereiken omtrent de over dracht daarvan aan de gemeente. De verwerving van bedoeld onroerend goed is voor de gemeente van belang in verband met de toekomstige realisering van het in voorbereiding zijnde be stemmingsplan "Huizum-Badweg" Deze aankoop kan geschieden tegen de door de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling getaxeerde prijs van in totaal 194-.850,-- (mede gebaseerd op een grondwaarde van 12,50 per m2). Ten aanzien van de aan deze eigendomsoverdracht te verbinden bedingen mogen wij U kortheidshalve verwij zen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Wij achten één en ander aan vaardbaar voor de gemeente. Het (voor wat deze aankoop betreft) instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Voorts delen wij nog het volgende mede. In de vorenbedoelde overdrachts akte van 21 augustus 1972 is onder beding 5 een regeling getroffen voor een even tueel door de gemeente aan de heer L. Kramer te verrichten nabetaling. Dit beding luidt alsvolgt: 'Indien de heer Hendrik Kramer te Leeuwarden voor zijn onverdeelde helft in de volle eigendom van voormeld perceel kadasternummer 4-23 in verband met de verkoop aan de gemeente Leeuwarden, of in verband met onteigening door de gemeente Leeu warden een hogere prijs per centiare zal ontvangen dan vier gulden vijftig cent dient de gemeente Leeuwarden aan de verkoper voornoemd tezelfder tijd een bij betaling te doen ter grootte van het verschil tussen de door verkoper met de ge meente overeengekomen koopsom van vier gulden vijftig cent per centiare en de met de heer Hendrik Kramer, voornoemd, overeengekomen koopsom per centiare, casu quo de bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank vastgestelde vergoeding per centiare". Gelet op de bewoordingen van dit beding en op de inhoud van de artikelen 1374- en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn wij, in afwijking van het ad vies terzake van de Commissie voor het Grondbedrijf, van mening, dat de gemeente aan de heer L. Kramer een nabetaling zal moeten doen op basis van een bedrag van 8,-- per m2 of in totaal 4-0.960,--. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp en in te stemmen met vorenbedoelde nabetaling aan de heer L. Kramer. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 192