No. 4392. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no138 gelet op het Koninklijk Besluit van 1 juni 1976, no. 14, alsmede op artikel 58 van de Woningwet; BESLUIT: onder de voorwaarde dat geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt verstrekt: I. ten behoeve van de werkzaamheden van de Stuurgroep "Huisvesting alleen staanden en tweepersoonshuishoudens" voor het jaar I960 een krediet van 104.500,beschikbaar te stellen; II. uit 's Rijks kas een bijdrage van 100% in de kosten van de onder I. be doelde werkzaamheden aan te vragen en te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ing van Voorzitter. Secretaris. Aanvaarden van een schenking. Bijlage no. 139. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Ter gelegenheid van de officiële opening van de parkeerkelder onder het Wilhelminaplein op 21 november 1979 heeft de Stichting ten behoeve van de bouw en exploitatie van parkeergarages in Leeuwarden bij monde van haar voorzitter een geschenk aan de gemeente aangeboden. De Stichting heeft deze schenking nadien schriftelijk bevestigd. Bedoeld geschenk omvat een aantal gemetselde bloembakken (gevuld met aarde en planten) met daartegen een aantal zitbanken op het Wilhelmina plein. Aan de schenking zijn geen voorwaarden en lasten verbonden. Wij stellen U voor onder dankzegging aan de schenkster tot aanvaarding van de schenking te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Voorzitter. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 194