- 2 - Nr. Naam van de koper 1 CFaber- Postma c.s. Adres van de koper Kad.omschr. van het perceel 2. 3. S. Roozen- daal -Hui sman D.W. Schuil 4. H. Sinnema 5* Stichting Pensioenfonds Vroom en Dreesmann 6. T. v.d. Woude P. de Hzm. A Hoogh- 1232 straat 32 Kievit Lwd. D straat 11 2740 Ekster Lwd. D straat 4 2545 G. Japicx- Lwd. G straat 65 11346 Spakl er- Lwd. D weg 52 5089 te Amsterdam Ferd. Bol Hzm. B straat 75 4223 Oppervl. Pl.bekendh. Prijs van van het van het de grond perceel perceel 1 44 m2 250 m2 107 m2 112 m2 147 m2 P. de Hoogh- straat 32 Kievit straat 11 Ekster straat 4 G. Japicx- straat 65 Euterpe- straat 18 7.413, 12.870, 6.120,- 4.623,- 12.613,- 135 m2 Ferd. Bol straat 42 7.722,- Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. No. 5306b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 165 BESLUIT: te verkopen aan: a. K. Dijkstra, wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 12, een gedeelte ter grootte van ongeveer 115 ni2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend P. Potterstraat 12, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4240, geheel groot 127 m2 voor een prijs van 4-747, b. G. de Graaf, wonende te Stoltenau, (West-Duitsland) 3078, Feuerschicht 22a, een gedeelte ter grootte van ongeveer 84 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Deinumer- straat 12, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectieD, nummer 2159, geheel groot 105 ni2, voor een prijs van 3.468, c. Luxen Sport- en Caravan Centrum B.V.gevestigd te Leeuwarden, Verlengde Schrans 81, een gedeelte ter grootte van ongeveer 112 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Van Ostadestraat 49, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4660, geheel groot 414 m2voor een prijs van 4.623, d. mej. S. Tacoma c.s., wonende te Leeuwarden, Pinkstraat 13, een gedeelte ter grootte van ongeveer 142 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Pinkstraat 13, kada straal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nummer 4039, geheel groot 170 m2, voor een prijs van 5.862, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: 1de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitge zet, waarna de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de opper vlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte tengevolge van ambtshalve kadastrale opmeting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad a. 9,— b. 20,— c. 241, d. 26,— per jaar;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 257