o. 5586 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 980 (bijlage no. 182); BESLUIT: aan te kopen van Ir. 3.H. Kooi, wonende te Leeuwarden, Harlingerstraatweg 50, het kantoorcomplex met aanhorigheden, plaatselijk bekend Speelmansstraat 16, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 1999, groot 187 centiare, nummer 456, groot 30 centiare, nummer 2171, groot 41 centiare, nummer 1616, groot 60 centiare, nummer 1643, groot 138 centiare, alsmede een kennelijk op het terrein aangegeven noordelijk onbebouwd gedeelte van nummer 2311, totaal groot 823 centiare, voor een koopsom van 450.000, en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht, welke akte dient te worden verleden binnen drie weken na de datum van ontruiming van het onroerend goed, doch uiterlijk op 1 juli 1981; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen onroerend goed worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dat tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwar den met ingang van de datum van eigendomsoverdracht; 7. de kosten van overdracht en levering, alsmede de kosten van de landmeet kundige werkzaamheden als vermeld onder 8. komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 8. de eigendomsgrens tussen het verkochte gedeelte van voormeld perceel nummer 2311 en het bij de verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van dit perceel, zal ter plaatse worden aangegeven door de landmeet kundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwar den; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaats vindende kadastrale opmeting van het gekochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de genoemde koopsom, of tot het vorderen van ontbinding van de koopovereenkomst; 9. door en op kosten van de gemeente Leeuwarden zal op de eigendomsgrens tussen het verkochte en het niet verkochte gedeelte van gemeld perceel nummer 2311 een tijdelijke erfafscheiding worden opgericht, bestaande uit gecreosoteerde houten palen ter lengte van 2.50 meter en staande op een afstand van 1.50 meter hart op hart, met daartussen gespannen harmonicagaas ter hoogte van ongeveer 1.80 meter boven het maaiveld, komende deze erfafscheiding overigens geheel in eigendom en onderhoud bij de verkoper; de verkoper is bevoegd in afwachting van de stedebouwkundige ontwikkeling van de naaste omgeving van het verkochte, op de gemelde

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 299