565.OOO, 252.721,— - 252.721,— 836.279,— - 758.220,— - 2 - Voor de dekking van de lasten, voortvloeiende uit de huurlast in rekening gebracht door het Woningbedrijf ten bedrage van 80.312,en de rente en aflossing, voortvloeiende uit de lening van 565*000,ten bedrage van 58«690»alsmede de overige huisvestingslasten ten bedrage van 66.5OO,(totaal derhalve 205.502,is binnen de begroting van de Stichting "'t Vliet" ruimte aanwezig. Wij stellen U derhalve voor onder de gebruikelijke voorwaarden de beta ling van rente en aflossing te garanderen, welke voortvloeit uit een door het bestuur van de Stichting "'t Vliet" aan te gane geldlening van B. Aankoop pand Voorstreek 106 ten behoeve van de Stichting "Krats". Zodra de activiteiten van het jeugd- en jongerencentrum "'t Vliet" ver plaatst zijn naar het pand Zuidergrachtswalkomt het pand Voorstreek 106 vrij, alwaar de Stichting "Krats" zijn intrek kan nemen. Zoals wij reeds vermeldden in ons voorstel van 2 april 1979 is, gelet op het standpunt van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe lijk Werk met betrekking tot de continuering van het verstrekken van een rijksbijdrage ten behoeve van deze Stichting, het vinden van adequate huisvesting voor de Stichting "Krats" hoogst urgent. Gelet hierop achten wij het gewenst tot aankoop over te gaan van het pand Voorstreek 106, (thans eigendom van de Stichting "'t Vliet"). Om de totale stijging van de subsidiabele lasten zoveel mogelijk te be perken, zijn wij met het bestuur van de Stichting "'t Vliet" in principe overeengekomen, dat het onderhavige perceel aangekocht kan worden voor het bedrag van de op het pand rustende schuldenlast, pro resto groot in totaal 204.750> Ons is gebleken, dat de voorwaarden waaronder een tweetal, door de gemeen te gegarandeerdeonderhandse leningen van oorspronkelijk 260.000,en 27.500,zijn aangegaan, het voor het bestuur van de Stichting "'t Vliet" onmogelijk maken op korte termijn deze leningen versneld af te los sen. Daar de voorwaarden waaronder de beide leningen zijn aangegaan, vol doen aan de bepalingen van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen, achten wij het verantwoord, dat de gemeente Leeuwarden zich verplicht de tussen de Stichting "'t Vliet" en de te Leeuwarden geves tigde "Onderlinge Levensverzekering Maatschappij O.B.F." gesloten onder handse overeenkomsten van geldlening zijnde de pro resto schuld per datum van ondertekening der voorlopige koopovereenkomst, respectievelijk groot 183.500»en 21.250,over te nemen en op naam der gemeente Leeu warden te stellen en het pand Voorstreek 106 tegen een symbolisch bedrag van 1,aan te kopen. Hierbij kunnen dan de bepalingen betreffende de verleende gemeentegaran tie vervallen. De lasten (rente en aflossing) voortvloeiende uit de le ning alsmede de kosten van verzekering en onderhoud c.a. kunnen worden gedekt door de Stichting "Krats" een huurbedrag in rekening te brengen van 49.250,Dit bedrag alsmede de overige huisvestingslasten (ver warming, verlichting, schoonmaken en afschrijving inventaris, c.a.) ten bedrage van 34.574»totaal derhalve 95.824,kunnen worden ge dekt binnen de begroting 1980 van eerdergenoemde Stichting "Krats". Wij stellen U derhalve voor over te gaan tot aankoop van het pand Voor- Streek 106 ten behoeve van de huisvesting van de Stichting "Krats" onder de in het ontwerp-besluit vermelde voorwaarden. De Commissie Grondbedrijf kan zich met ons voorstel verenigen. - 3 - C. Subsidiëring van de Stichtingen "Krats" en "'t Vliet". Nadat de nieuwe huisvesting van de beide Stichtingen is gerealiseerd, ontstaat er met betrekking tot de subsidiëring van de beide Stichtingen een nieuwe situatie. Wij gaan er daarbij vanuit, dat de nieuwe huisvestingslast van de Stich ting "Krats" gelijk zal zijn aan de huidige huisvestingslast van de Stichting "'t Vliet". Uitgaande van dit criterium komen wij tot de volgende financiële opzet. lasten 1980 van de Stichting "'t Vliet": nieuwe huisvestingslasten 205-502, personeelslasten (excl. loonstijging) - 313*666, overige lasten - 64.390, totaal 583.558,— 583-558, la^ben^^l_2^i0__va;n^_d;e__Sjfc±_chgbi;ri^i__^Kra;±_si^_: nieuwe huisvestingslasten (oude huisvestingslasten "'t Vliet" 93*824» personeelslasten (excl. loonstijging) - 102.269, overige lasten - 56.628, totaal totaal reeds in de begroting 1980 opgenomen subsidie ten behoeve van beide Stichtingen nog te dekken 78.059,— Deze stijging van de subsidiabele lasten, waarin geen rijksbijdrage wordt verstrekt, kan voor 80%, derhalve tot een bedrag van 62.450,worden gedekt door de factor sociale zorg. Het resterende bedrag ad 15.610, 78.060,minus 62.450,kan worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten wijkaccommodaties De vraag in hoeverre het noodzakelijk is in de toekomst de overige sub sidiabele lasten (met uitzondering van de personeelslasten) van de Stichting "'t Vliet" eventueel nog te herzien, is op dit moment nog niet te beantwoorden. Indien deze noodzaak door het bestuur van voornoemde Stichting op basis van nadere cijfers mocht worden aangetoond, zullen wij U t.z.t. de nodige voorstellen terzake doen. Onder vermelding, dat de Commissie Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 2