ad cHet invoeren van een snelheidsbeperking, in welke straat dan ook, stuit eveneens op juridische bezwaren, omdat dit wettelijk slechts mogelijk is in de vorm van een tijdelijke maatregel. ad d. Het hier bedoelde éénrichtingsverkeer heeft met name betrekking op de Van CronenburchstraatWij zullen deze maatregel pas invoeren nadat de doorbraak van het Molenpad naar het Vliet is verruimd. Ver der merken wij nog op, dat deze zaak nader aan de orde komt, zodra het rapport van de projectgroep voor dit gebied aan U wordt voorge legd. Dit zal naar verwachting eind van dit jaar het geval zijn. Resumerend betekent het vorenstaande, dat het (op korte termijn) niet mogelijk c.q. gewenst is de in het verzoek genoemde maatregelen te nemen. Onder mededeling, dat de Verkeerscommissie en de Commissie voor Openbare Werken zich elk voor haar werkterrein met dit standpunt kunnen verenigen, geven wij U in overweging de bewoners van de Van Cronenburchstraat e.o. in bovenstaande zin te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Wijzigen verordening subsidiëring amateuristische Kunstbeoefening. Bijlage nr. 200. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van enige subsidie-verzoeken op grond van de verordening subsidiëring amateuristische kunstbeoefening is ons gebleken dat deze verorde- n ig op een tweetal punten aanvulling behoeft. In de eerste plaats dienen onzes inziens organisaties uitgesloten te worden d e in principe niet voor iedereen open staan. Te denken valt hierbij aan orga- n saties op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening die louter, of in h ofdzaak, toegankelijk zijn voor personeelsleden van enig bedrijf of waarvan de t egankelijkheid op andere wijze via ballotage wordt beperkt. Wij zijn van mening dat de gemeente dergelijke organisaties alleen moet sub- s diëren als zij in principe voor iedereen open staan. Het instellen van een al- c rnene ledenstop is alleen toegestaan indien de noodzaak van een dergelijke stop v roorzaakt wordt door capaciteitsproblemen zoals onvoldoende accommodatie, lei- d ng e.d. Wij stellen U derhalve voor artikel 2 van de onderhavige verordening met e n bepaling dienaangaande aan te vullen. In de tweede plaats dient naar ons oordeel duidelijk te worden vastgelegd, d t organisaties die een nauwe band met enig commercieel bedrijf of commerciële i stelling hebben (waarbij met name gedacht kan worden aan sponsoring) en die d or naamvoering of enigerlei andere wijze van reklamevoering van deze binding n ar buiten toe doen blijken of een dergelijke binding suggereren, van subsidi- e Ing zijn uitgesloten. Het verlenen van een gemeentelijke subsidie zou in der- g lijke gevallen betekenen, dat de gemeente in feite bijdraagt in de reklamevoe- r ng van het betreffende commerciële bedrijf Aangezien wij een dergelijke ontwikkeling ongewenst achten stellen wij U v or in artikel 2 van de onderhavige verordening een bepaling op te nemen die s bsidiëring in dergelijke gevallen uitsluit. Onder vermelding dat de Culturele Raad en de Commissie voor Welzijnsaange- 1 genheden zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor te beslui- t n overeenkomstig bijgaand concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 334