No. 6474. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 205); BESLUI een krediet beschikbaar te stellen van het opstellen van plannen voor Kalverdijkje 74. T van 45*000,ten behoeve de verbouwing van de boerderij Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris Goedkeuren begroting 1980 van de Stichting Culturele Centra Leeuwarden. Bijlage no. 206. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Op grond van het bepaalde in artikel 15» lid 3j van de statuten van de Stichting Culturele Centra Leeuwarden heeft het bestuur de begroting van baten en lasten over het dienstjaar 1980 ingediend. De overgelegde begroting met de nadien door het stichtingsbestuur aangebrachte wijzigingen sluit met een tekort c.q. een gemeentelijk subsidie van 1.514.500, Onderstaand geven wij U in een gecomprimeerd overzicht de door U goedgekeurde begrotingscijfers 1979 naast de door de Stichting ingediende herziene begrotingscijfers 1980. Kosten c.q. Opbrengsten Begroting 1979 Herziene begxoting 1980 Verschil Personeelskosten Kapitaallasten Onderhoud Overigevaste kosten 1.215.900 123.000 95.000 151.600 1 .263.500 143.000 100.000 160.300 47.600 20.000 5.000 8.700 Totaal der vaste kosten Saldo van opbrengsten en variabele kosten 1.585.500 186.840 1 .666.800 152.300 81.300 34.540 Exploitatietekort 1.398.660 1 .514.500 115.840 De door de Stichting Culturele Centra Leeuwarden ingediende begroting 1980 behoeft op enkele punten een nadere toelichting. 1Als gevolg van wettelijke loonaanpassingen zijn de personeelskosten met rond 4 gestegen. 2. De toename van de kapitaallasten met 20.000,is een gevolg van de aan te gane verplichtingen ter vervanging van een gedeelte van de inventaris 85.000, Als uitgangspunt is hiervoor genomen het door het Stichtingsbestuur ingediende onderhouds- en vervangingsplan. De inventaris, die ver vangen moet worden, bestaat o.m. uit praktikabels (opvouwbare toneel opbouwelementen)stoelen boven-foyer, een vastleggingsmachine voor de boekhouding en een copieermachine 3. De post onderhoud zal voortaan bestaan uit een drietal posten, te weten kosten klein onderhoud, kosten onderhoudscontracten en kosten vervanging kleine inventaris. Wat het groot onderhoud betreft, heeft U besloten jaarlijks een bedrag van 187.500,aan de Dienst Stads ontwikkeling ter beschikking te stellen en deze Dienst met de uit voering van het onderhoud te belasten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 344