i 230 141 54.OOO a 42,33% zie bijlage raadsvoorstel nr. 149/1980) Vervolgonderzoek (incl. enquêtes en uitdraai bedrijvenstand 250.000 a 42,33% BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-198'! x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 198^ INKOMSTEN Slachthuis - verkoop Slachthuis, vermindering slachtrechten c.a. - uitkering van het rijk i.z. kosten Vleeskeuringsdienst toerekening kosten stempelaars, gewijzigde kosten direc tie en administratie - uitkering afbouw slachthuis dienstverlening fa. Brada fonds afbouw slachthuis - verlaging opbrengst kadaverdienst Frieslandhal - beëindiging contract noodschool - toerekening kosten bedrijfsleider evenementenhal/ijshal t.l.v. krediet evenementenhal - bijdrage ijssporthal - bijdrage uit fonds groot onderhoud: dakbedekking Frieslandhal - doorgevoerde tariefsverhoging 100.000 a 0,25 (zie raadsvoorstel bijl. 414/1979) - vermindering aanvoer Beurs, Markten, Havens etc. - voortzetting Beurs - vermindering opslaggelden wegens benutten kaderuimte voor plaatsen parkeermeters - vermindering wegens teruglopende belangstelling wijkmark- ten en minder ruimte op gereconstrueerd Wilhelminaplein - uitgifte parkeervergunningen - uitkering van de gemeente wegens dienstverl. parkeren - vergoeding van de stichting parkeergarage wegens voeren van directie en administratie 1685 N 88 B 49 B 89 B 26 N 25 N 10 N 60 B 192 B 25 B 10 N 9 N 250 B 21 N 250 B -L 7 B 5 N 10 N 54 B 155 B 36 B QOIN 259 W BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 X l.OOO Volg nummer 584 OMSCHRIJVING ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGAVEN Voormalig Nieuw Stadsweeshuis - kapitaallasten reviseren en/of vernieuwen elektrische installatie benedenverdieping (13% van 50.000) Onderzoek behoefte kantoorakkommodatie TOTAAL UITGAVEN INK0MSmEN Voormalig Nieuw Stadsweeshuis - aanpassing huuropbrengst i.v.m. aanbrengen voorzieningen (zie ook volgnr. 570/3 beleidssector Maatschappelijked Aange1e genhe den SALDO Begroting 1980 7 N 23 N 106 N 136 N 7 B 129 N Mutaties per jaar i981 1982 1983 23 B 106 B 129 B 129 B 198T

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 374