niJSTELl. ING BELEIDSPLAN lS>80-IS>fi'l X 1 -tTO» i 115 N BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg Begroting Mutaties per jaar nummer OMSCHRIJVING 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 SPORT-RECREATIE EN TOERISME UITGAVEN 536 Recreatieoorden - nadelig saldo D.S.R. op recreatiegebieden en kampeerterre: n 13 N Uitkering aan de dienst Stadsontwikkeling wegens erfpacht (Aanvulling ad. 15.500 wordt in beleidsplan 1981-1985 geraamd; erfpachtsopbrengst ter grootte van dit bedrag wordi dan ook geraamd) Nadelig saldo Grondbedrijf op recreatiegebieden: verminde ring wegens grondoverdracht aan de D.S.R. 25 N 23 B 23 B 15 B 538 Sportaccommodaties Zwembaden 175 235 N N 40 8 B N 34 N 29 N 6 N 27 N 70 22 N N 410 N 52 B 63 N 33 N 92 N 542 Sport - subsidie invaliden sport (relatie tussen contributie opbrengst verenigingen en gemeentelijk subsidie) 5 N 451 N 55 B 40 N 18 N 92 N l l l 1 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 DIENST VOOR SPORT EN RECREATIE 9 N 1 N 58 N i 8 N i 1 B 13 N ds- 14 B 34 N 6 N 70 N UITGAVEN Personeelslasten - afbouw wachtgeld Kapitaallasten Cambuur, verbeteren verlichting hoofdveld meerkosten 66.000 a 14% Sportcomplex Kalverdijkjebijstelling kosten was- en kleedgebouwen c.a. 8.4OO a 11% - aanpassing krediet i.v.m. wijziging subsidieregeling - sportcomplex Cambuur geraamd krediet voor 1981 besteden in 1980 (bijlage 113/ 1980) - aanpassing krediet huisvesting met 5°0.000 a 11,5% Sporthal Nijlan, bijstelling hogere kosten uitbreiding materiaalberging etc. 65.000 a 13% Botenverhuur, vervanging van 1 roeiboot vervallen 4.000 h 19% Sportcomplex Hemrik - extra krediet bouw was- en kleedruimten en casco voor clubgebouw 116.300 (kapitaallasten 11%) (afschrijving wordt bij belei plan 81-85 opnieuw bekeken) Huren en verzekeringen 14 B 51 N 115 B 203 N i 15 N 134 N 66 B 34 N 6 N 70 N Frieslandhal, kapitaallasten vlakke vloeren 14.560 (te betalen aan Veemarkt) Watei en energieverbruik grotere tariefstijging en vervallen kortingen m.n. bij grootverbruik 352 N 80 B 34 N 6 N 70 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 381