- 2 - Van dit batig saldo wordt een bedrag van 1.000.000,toegevoegd aan het Fonds Stadsvernieuwing in verband met het opvangen van inci dentele tegenvallers in de stadsvernieuwingssector. Het resterende bedrag van 996.000,-- wordt aangewend voor het doen van extra afschrijvingen. III. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. Woningbedrijf. In verband met het op 21 april 1980 genomen raadsbesluit nr. 5586 a (bijlage no. 182) tot de aankoop van het pand Monnikemuurstraat 105, wordt een krediet van 39.000,geraamd. Dienst voor Reiniging en Brandweer. 1. Geluidsisolatie vuilverbrandingsinstallatie. Op verzoek van het personeel en de leiding van de vuilverbrandi gs- installatie, is door een technisch bureau een geluidsrapport uit gebracht met betrekking tot de geluidsoverlast in de vuilverbrandings installatie. De meetresultaten van dit onderzoek zijn ook beoordeeld door de bedrijfsarts van de Bedrijfsgezondheidsdienst te Leeuwarden. Uit het geluidsrapport en het antwoord op dit rapport van de bedrijfsarts blijkt duidelijk, dat de geluidsniveaus in de vuil verbrandingsinstallatie te hoog zijn, zodanig dat de kans op ge- hoorbeschadiging reëel aanwezig is. De kosten van het aanbrengen van de noodzakelijke isolatie, ten einde tot een aanvaardbaar geluidsniveau in de vuilverbrandings installatie te komen, worden geraamd op 65.820, Wij stellen U voor terzake een krediet van 65.820,-- beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 19.090,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20 van 65.820,-- 13.165,— rente: 9 van 65.820,-- 5.925,— 19.090,— Voor dekking van de kapitaallasten van 19.090,is bij de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984 terzake ruimte gecreëerd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640). Zie bijlage no. 211 en punt II van dit voorstel. 2. Afname activiteiten laadkistendienst. De concurrentie van particulieren op de laadkistenmarkt be gint langzamerhand steeds intensiever te worden, hetgeen reeds voor 1980 repercussies heeft op de omzet van de laadkistendienst bij de Dienst voor Reiniging en Brandweer. Hoewel in de begroting 1980 nog sprake is van 525 "uitstaande" laadkisten, dient bij nadere analyse dit aantal tot 425 te worden teruggebracht. - 3 - Evenzo nemen hierdoor de opbrengsten af van het aantal ledigingen van de laadkisten. Er dient derhalve met een daling van de opbrengsten van de laadkistendienst van 95.395,-- rekening gehouden te worden, ge specificeerd als volgt: - afname huuropbrengsten ten gevolge van het intrekken van 100 laadkisten a 155,-- f 15.500,— - afname opbrengsten 4400 ledigingen a 17,65 77.660, - afname opbrengsten 100 ledigingen a 22,35 2.235,— 95.395,— De dekking van de lasten van 95.395,is geregeld in ons voorstel betreffende de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984. Zie bijlage no. 211 en punt II van dit voorstel. 3Vermindering opbrengsten rechten vuilnisdienst. Hoewel in 1980 voor het brengen van afval reeds twee tarieven worden gehanteerd, is bij het opstellen van de begroting 1980 nog uitgegaan van één tarief. Voor de invoering van twee soorten tarieven is gekozen, omdat inzake genoemd afval sprake is van afval van verschillende calorische waarde en beide soorten afval dientengevolge voor het verbrandings proces in de vuilverbrandingsinstallatie een verschillende katalysatori- sche waarde hebben. Een afval met de hoogste calorische waarde biedt ten behoeve van het totale verbrandingsproces in de oven zodanige voordelen voor de Dienst voor Reiniging en Brandweer, dat door de leveranciers met betrekking tot laatste soort afval een lager tarief is bedongen. Tengevolge van deze nieuwe tarifiëring, dient voor 1980 rekening gehouden te worden met een lagere opbrengst van 99.440,--, gespecificeerd als volgt: - nieuwe raming: 5.500 ton a 46,20 254.100,— 5.500 ton a 27,72 152.460, 406.560,— - geraamd in de primitieve begroting: 11.000 ton a 45,50 plus meeropbrengsten ad 5.500,— 506.000,— 99.440,— De dekking van de lasten van 99.440,-- is geregeld in ons voorstel betreffende de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984. Zie bijlage no. 211 en punt II van dit voorstel. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1Aan- en verkopen van grond. In verband met genomen besluiten tot de aankoop van grond, wordt een krediet van 998.000,-- geraamd. In de kosten van verwerving kan een bijdrage van het rijk van 33.700,-- worden geraamd. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een opbrengst worden geraamd van: a. diverse percelen grond 1.455.650,— b. diverse erfpachtspercelen 55.045,--

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 388