-8- 2. Voorzieningen ten behoeve van het (brom-)fietsverkeer. In verband met ons in bijlage nr. 196 opgenomen voorstel wordt een krediet van 1.100.000,-- geraamd voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van het (brom-)fietsverkeer De kosten van 1.100.000,kunnen als volgt worden gedekt: a. 330.000,-- door tot dit bedrag te beschikken over de "Reserve voor spoedige herstratingen" b. 70.000,door de stelpost voor buitengewoon onderhoud straten en pleinen met dit bedrag te verlagen; c. 144.220,door tot dit bedrag te beschikken over een gedeelte van de reserve voor openbare werken; d. de kapitaallasten van de resterende kosten van 355.780,-- 1100000, minus 330.000,-- 70.000,-- 144.220,--worden geraamd op 63.915, gespecificeerd als volgt: afschrijving Z\% van 555.780,-- 13.895,— rente 9 van 555.780,— 50.020,— 63.915,— Voor dekking van de kapitaallasten van 63.915,is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten wijzigen buslijnen- net. 3. Vergroten personeelskamertjes en het hierin plaatsen van een aanrecht ten behoeve v.an de Prins Bernhardschool en de Prinses Beatrixschool (bijzondere scholen voor kleuter onderwijs.) Bij besluit van 5 juni 1979, nr. 7356 (bijlage nr. 232) is aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs Leeuwarden medewerking verleend voor het vergroten van de personeelskamertjes en het hierin aanbrengen van een aanrecht ten behoeve van de Prins Bernhardschool en Prinses Beatrixschool. Wij stellen U voor terzake een krediet van 60.000,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 7.800,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4% van 60.000,-- 2.4-00,— rente 9% van 60.000,5.4-00,— 7.800,— Voor dekking van de kapitaallasten van 7.800,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. De inspecteur van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 4-. Vernieuwen verwarmingsbuizen in het door brand getroffen voormalige Nieuwe Stadsweeshuis ten behoeve van de huisvesting van de Stedelijke Muziekpedaqogische Akademie Leeuwarden. Wij stellen U voor een krediet van 5.000,-- beschikbaar te stelle i voor het vernieuwen van de verwarmingsbuizen in het door brand getroffen voormalige Nieuwe Stadsweeshuis ten behoeve van de huisvesting van de Ste le lijke Muziekpedagogische Akademie Leeuwarden. Wij verwachten dat de kosten van 5.000,-- kunnen worden gedekt do r een terzake van de verzekeringsmaatschappij te ontvangen schadevergoedin j op grond van de brandverzekering. -9- 5. Aanschaf fotocopieerapparaat ten behoeve van de Stedelijke Muziekpeda qogische Akademie Leeuwarden. Wij stellen U voor een krediet van 8.850,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een fotocopieerapparaat ten behoeve van de Stedelijke Muziekpedagogische Akademie Leeuwarden. Tegenover de kosten van 8.850,— kan een rijksbijdrage a fonds perdu tot hetzelfde bedrag worden geraamd. 6Aanbrengen nieuw podium in een lokaal van het pand Groot Schavernek 9 ten behoeve van de Akademie voor Ekspressie en Komnunicatie. Wij stellen U voor een krediet van 14-.650,beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een nieuw podium in een lokaal van het pand Groot Schavernek 9 ten behoeve van de Akademie voor Ekspressie en Kammunicatie. Tegenover deze kosten kan een rijksbijdrage tot hetzelfde bedrag worden geraamd. De inspecteur voor het kunstonderwijs op het gebied van de muziek en het theater kan zich met deze uitgaaf verenigen. 7. Zitbanken ten behoeve van het museum Het Princessehof Teneinde voldoende zitgelegenheid in de diverse expositie-ruimten van het museum Het Princessehof te bieden dienen 20 zitjes van berken multiplex, 20 tweezitbankjes (incl. kussens) alsmede 2 buitenbanken (volgens Engels model) te worden aangeschaft. De kosten hiervan worden geraamd op 8.300,--. Wij stellen U voor terzake een krediet van 8.300,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.580,-- gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 8.300,830, rente 9% van 8.300,-- 750,— ƒ1.580,-- Tegenover de kapitaallasten van 1.580,-- kan een subsidie van de provincie van 260,-- worden geraamd. Voor dekking van de resterende kapitaallasten van 1.580,— minus 260,-- is 1.320,-- is tot een bedrag van 1.270,-- ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) terzake geraamde krediet. De daarna resterende kapitaallasten van 1.320,-- minus 1.270,— is 50,-- kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering correcties wegens taxatiefouten" (volgnr. 64-2) met hetzelfde bedrag te verlagen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 391