166,-T 60.000,-- 2.160,— Omschrijving 151. Bijdrage a fonds perdu aan de tennisver. "De Bontekoe" t.b.v. de verbetering en uit breiding van het tennispark 152. Inrichting van een aantal speelpleintjes en het aan brengen van straatmeubilair in de wijk Aldlan-Oost, fase II a 153. Subsidie in de restauratie/ rehabilitatie van monumenten Auckamastraatje A en 6 Bij de Put 3 en 5 (aanv. subsidie) Bij de Put 7 Eewal A3 Grote Kerkstraat 30 (Woningbedrijf) Grote Kerkstraat AO Grote Kerkstraat 61 Grote Kerkstraat 63 Grote Kerkstraat 65a Grote Kerkstraat 65b Pijlsteeg IA Pijlsteeg 18 Oacobijnerkerkhof 2 (Woningbedrijf) dacobijnerkerkhof A (Woningbedrijf) Kleine Hoogstraat 15 Nieuwestad 36 (aanv. subsidie) Wirdumerdijk 5/Haauw Datum beschik baar stellen krediet. 27-8-79 bijl.nrs. 36A, 377 8-10-79 bijl.nrs. A26, A33 10-12-79 bijl.nrs. 5A1, 550 Krediet. 12.250,™ 83.000,-- 96.000,— 1.707,— 22.500,— 25.AA3,— 22.500,— 22.500,— 22.500,— 22.500,— 22.500,— 22.500,— 20.0A0 20.857,— 22.500,— 22.500,— 19.268,— 8.6A9,— 39^-é30-- Afschrijving 1980. A90, (A 3.320,— (A Rente 1980 (9 1.105,— 7.A70,— Totale lasten 1.595,— 10.790,— Dekking T.l.v. volgno. 6A0 (kap. lasten bijdrage a fonds perdu aan club huizen) T.l.v. volgno. 6A0 (speel- en spel- voorzieningen) Dekking in het kader van het "Besluit ver fijning algemene uitkering monumenten", Omschrijving 15A. Subsidie in de restauratie van de kerk te Wirdum 155. Inrichting speelplaats in de wijk Camminghaburen 156. Bijdrage a fonds perdu aan de invalidensportvereniging D.O.V. t.b.v. de stichting van een clubgebouw Hoofdstuk IX. 157. Kosten van inrichting van het vervangend slibterrein, weg- omlegging, herinrichting e.d. (aanvulling) (t.b.v. het woonwagenschap Friesland) af: stelpost meeropbrengst hermeting erfpacht terrein Da turn bcscli Ik- Kred Iet baar stellen krediet. 10-12-79 bijl.nr. 550 10-12-79 bijl.nrs. 522, 550 10-12-79 bijlnrs. 528, 550 23-A-79 bijl.nr. 192 5.000,— 7.670,— 29.000,- 5.000,- 2A.000,— Afsclirl ]vlng I Rente 1980. j1980 Tot.nl lasten Dekking 310,— (A 2.A00,- (A 2A00 (10 695,- 5A00 1.005,— 7.800,- A.560, Beschikking over een gedeelte van het Fonds voor restau ratie van monumenten. T.l.v. volgno. 6A0 (speel- en spel- voorzieningen) T.l.v. volgno. 6A0 (investeringen clubhuizen) T.l.v. volgno. 6A0 (investering sloopterrein)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 408