Ontbinden van de met Aannemingsbedrijf Gebr. Maurits B.V., gevestigd alhier, gesloten koopovereenkomst m.b.t. een aan de westzijde van de Ouddeelstraat gelegen perceel bouwterrein. Bijlage no. 215. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Nadat wij met het Aannemingsbedrijf Gebr. Maurits B.V., gevestigd alhier, overeenstemming hadden bereikt over prijs en voorwaarden besloot U op 18 februari 1980 tot verkoop aan deze B.V. van een aan de westzijde van de Ouddeelstraat gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 1.924- m2 voor een prijs van 163.540,(exclusief B.T.W.). Dit raadsbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 18 maart 1980, no. 6190. Bedoeld terrein s op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. Nadien heeft genoemde B.V. schriftelijk verzocht van de koop te mogen afzien. Aangezien het weinig zin heeft de B.V. tot verdere uitvoering van de gesloten overeenkomst, in casu het passeren van de overdrachtsakte, te verplichten, s het naar onze mening gewenst dat de gemeente medewerking verleent aan de ontbinding van deze overeenkomst. Daar het passeren van de overdrachtsakte geen doorgang vindt op verzoek/ door toedoen van de B.V. vervalt de destijds door haar bij het accepteren er koopaanbieding gestorte waarborgsom ad 1.500,aan de gemeente. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge rukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris. - 2 - 6. de genoemde Minister te verzoeken om met toepassing van artikel 19 van de beschikking een werkkapitaal beschikbaar te stellen, berekend naar 5% van het geraamde nadelige saldo ad„ 52o 215<>000, zijnde 2.610.650, 7. de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te verzoeken om ten behoeve van de restauraties, zoals geraamd op blz. 108 van het bij dit besluit behorende rapport en voorzover niet begrepen in de onder 4 geraamde bijdrage ad. 52.213.000, de benodigde middelen ter beschikking te stellen; 8. de Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om met toe passing van de Beschikking bijdragen voor voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en het openbaar vervoer in en om de steden (Stcrt. nr. 52 van 3 niaart 1976, gewijzigd op 2 april 1570 Stcrt. nr. 69) de benodigde subsidiemiddelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de in hoofdstuk 5«4« van het bij dit besluit behorende rapport opgenomen werken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretariso

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 419