Aankoop van en ontbinden van de pachtovereenkomst m.b.t. een aan de Wergeasterdyk te Goutum gelegen perceelsgedeelte. Bijlage no. 217. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaren van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven, aan de Wergeasterdyk te Goutum gelegen perceelsgedeelte ter grootte van plm. 1.100 ca overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van dit perceelsgedeelte is van belang, omdat het volgens het bestemmingsplan "Goutum" is bestemd voor wegaanleg en de aanleg van openbaar groen. De aankoop dient te geschieden in het genot van pacht. Wij hebben met de betreffende pachtster overeenstemming bereikt over het ontbinden van de op het perceelsgedeelte betrekking hebbende pachtovereenkomst. De door de gemeente te betalen koopsom ad 7.700,-- en schadeloos stelling wegens pachtontbinding ad l.l^A-,zijn gebaseerd op door de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling verrichte taxaties. Wij achten deze bedragen, alsmede de bedingen waaronder de aankoop en de pachtontbinding overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 426