- 2 - de heer Drent op de hoogte te stellen van de inhoud van dit preadvies. Tevens geven wij U in overweging te hesluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. f No. 1937. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 66); BESLUIT voor het verrichten van een onderzoek naar de gewenste omvang van het taxi-bestand in Leeuwarden door het Economisch Technologisch Instituut Friesland een krediet van 30.000,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 42