Nr. 8164. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage nr. 252); BESLUIT I. aan te kopen van A. Kingma en Zoon B.V. gevestigd te Leeuwarden: a. het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Krijn van den Helmstraat 4, 6, 8 en 10, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie H, nummer 1119, groot 17287 ha; b. het perceeltje grond aan de Krijn van den Helmstraat, kadastraal bekend ge meente Leeuwarden, sectie F, nummer 6486, groot 48 ca; c. het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Familie van der Weijstraat 55, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie H, nummer 1122, groot 137 ca; d. het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Familie van der Weijstraat 53, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie H, nummer 1123, groot 344 ca; welke percelen op de bij dit besluit behorende tekening, gemerkt I, roodomlijnd zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 1.850.000,en voorts onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, in de toestand zoals aanwezig op 22 mei 1980 en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden, rechten, plichten, lusten en lasten; 2. het onroerend goed wordt - behoudens de onder c en d bedoelde percelen grond met opstallen, welke in verhuurde staat worden geleverd - voorts overgedragen vrij van huur, hypotheek en beslag; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendoms overdracht het passeren van de akte van eigendomsoverdracht zal dienen te geschieden bin nen 6 weken, nadat dit raadsbesluit de vereiste goedkeuring heeft verkregen en nadat aan de verkoopster de door haar benodigde vergunning tot het stich ten van het vervangende bedrijf zal zijn verleend; 4. de betaling door de gemeente Leeuwarden aan de verkoopster van de overeenge komen koopsom ad 1.850.000,geschiedt in vijf termijnen, waarvan de eerste ad 772.900,zal verschijnen op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht de uitbetaling van de tweede, derde, vierde en vijfde termijn, elk ten bedrage van 269.275,zal plaatsvinden, nadat met de bouw van de vervangende be drijfsruimten op het door de verkoopster aangekochte perceel industrieterrein in het bestemmingsplangebied "Hemrik" is begonnen; de tweede termijn zal dan worden ^uitbetaald 45 dagen na de uitbetaling van de eerste termijn, de derde termijn wordt uitbetaald 45 dagen na de uitbetaling van de tweede termijn, de vierde termijn wordt uitbetaald 45 dagen na de uit betaling van de derde termijn en de vijfde/laatste termijn zal worden uitbe taald nadat de vervangende bedrijfsruimten zijn voltooid en onmiddellijk na dat de verkoopster de onder a en b bedoelde percelen grond met opstallen ge heel ontruimd aan de gemeente Leeuwarden heeft opgeleverd; mocht door omstandigheden de gemeente Leeuwarden ingebreke blijven met de tijdige betaling als hiervoor omschreven, dan zal de gemeente Leeuwarden aan de verkoopster over de periode, liggende tussen de dag waarop betaling dient te geschieden en de dag van de feitelijke betaling, een rente verschuldigd zijn over het bedrag van deze niet-tijdige betaling naar een jaarlijks per centage gelijk aan de ten tijde van de uitbetaling geldende interest, tenzij de omstandigheden te wijten zijn aan de verkoopster;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 507