-2- d. de tijd doorgebracht als deelgenoot in de zin van de Spoorweg- pensioenwet (Stb. 1967, nr. 138), alsmede al dan niet geheel ver vulde drempeltijd, als bedoeld in artikel B 4 van die wet, zoals dat artikel luidde voor de wijziging bij de wet van 11 april 1979, Stb. 304- e. de diensttijd door de ambtenaar doorgebracht in een betrekking, waarin hij krachtens artikel B 3 van de Spoorwegpensioenwet; juncto artikel 2 van de beschikking van de minister van binnen landse zaken van 3 maart 1967, nr. AW67/U276 (Ned. Staatscourant 1967, nr. 50) geen deelgenoot was in de zin van de Spoorwegpen sioenwet H. In artikel H 14, lid 2, wordt na het woord "bezoldiging" een punt ge plaatst en de rest van de zin geschrapt. I. In artikel H 15, lid 2, worden na het woord "vakantietoelage" de komma, alsmede de woorden "de kindertoelage ingevolge de kindertoelageregeling overheidspersoneel" geschrapt. Artikel II Onderdeel G van artikel I wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 november 1979, terwijl de overige onderdelen van artikel I geacht worden in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. 8165 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 253) BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Uitkerings verordening functioneel leeftijdsontslag. Artikel 1 A. Artikel 4 vervalt. B. Artikel 5, lid 5, wordt herschreven als volgt: "De kinderbijslag welke de gewezen ambtenaar ontvangt, wordt niet aan gemerkt als inkomsten". C. In artikel 10, lid 1, wordt aan het slot van de eerste volzin de zin snede "vermeerderd met de toeslag bedoeld in artikel 4, over een tijd vak van drie maanden" geschrapt en vervangen door de volgende zinsnede: "vermeerderd met de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind, welke belanghebbende op de dag van overlijden genoot ingevolge de Algemene kinderbijslagwet, over een tijdvak van drie maanden. Artikel II. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 511