4. De honorering van de werkzaamheden van "Oranjewoud" en het stede bouwkundig bureau zal worden berekend op basis van bestede tijd tegen overeen te komen dagtarieven. Aan het begin van de werkzaam heden zullen de kosten hiervan worden geraamd. De opgestelde budget tering zal elk kwartaal worden bijgesteld. Wij stellen ons voor om met Ingenieursbureau "Oranjewoud" B.V. en dit nog nader aan te wijzen stedebouwkundig adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving een overeenkomst voor het tot stand brengen van een globaal bestemmingsplan aan te gaan. In deze overeenkomst zullen in hoofdzaak de volgende punten worden geregeld: 1Voor de werkzaamheden zal een projektorganisatie in het leven worden geroepen. Deze organisatie zal worden geleid door een stuurgroep bestaande uit de Wethouder van Ruimtelijke Ordening, voorzitter, de Hoofddirecteur Dienst Stadsontwikkeling, de Directeur Openbare Wer ken, de Directeur Grondbedrijf, het Hoofd van de afdeling Ruimte lijke Ordening en Volkshuisvesting en het Hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie van de gemeente secretarie, een vertegenwoordiger van Ingenieursbureau "Oranjewoud" B.V. (hoofdprojectleider), secretaris en een vertegenwoordiger van het nog aan te wijzen stedebouwkundigbureau. De hoofd- proj ek tleid e r heeft het management van het ontwikkelingsproces. Hij legt daarvoor verantwoording af aan de Stuurgroep. Onder hem werken projektleiders aan de verschillende onderdelen van het planningsproces. 2. Een globaal bestemmingsplan zal worden voorbereid voor het op bij gaande kaart aangegeven gebied. 3. De taakverdeling tussen gemeente, Ingenieursbureau "Oranjewoud" en het stedebouwkundigbureau; a. de nadruk valt bij de gemeente op de organisatie van inspraak, het voeren van de nodige publiekrechtelijke procedures en de bewaking betreffende de overheidszorg voor een goede ruimtelijke ordening en andere belangen van openbare overheidszorg. b. "Oranjewoud" krijgt in de eerste plaats tot taak het verzorgen van de onderlinge afstemming van alle werkzaamheden met betrek king tot het tot stand komen van het globale bestemmingsplan. Tevens zal dit bureau zich in het kader van de voorbereiding van dit bestemmingsplan belasten met het doen van onderzoek, pro grammatische werkzaamheden en de planvoorbereiding met betrekking tot de hoofdinfrastructuur, het landschap, het milieu en de land bouw alsmede met de in deze fase noodzakelijke geodetische, gezondheidstechnischecultuurtechnische (waaronder sport-, re- creatie- en groenvoorzieningen mede zijn begrepen) werkzaamheden. Voorts zal het bureau zorgdragen voor de exploitatie-opzet en voor de bewaking van de kosten van de planvoorbereiding. <s. het Stedebouwkundig bureau zal zich hoofdzakelijk bezig houden met de facetten woningbestand en woonmilieu, werkgelegenheid, voorzieningen zoals winkels, scholen en andere gebouwde voor zieningen en de infrastruktuur van de wijk. Het bureau zal het globaal bestemmingsplan in engere zin met toelichting en voor schriften moeten opstellen. De bureaus verbinden zich de voorziene werkzaamheden zodanig te verrichten dat binnen het kwartaal na vaststelling dan wel bijstelling van budgettering deze niet zal worden overschreden. - 3 - Onvoorziene werkzaamheden zullen niet aanvangen dan na goedkeuring door de Stuurgroep van een voor dat werk geraamd budget. 5. De door de bureaus te leveren stukken worden eigendom van de gemeente 6. De overeenkomst eindigt op het moment dat het bestemmingsplan onher roepelijk vaststaat. Tussentijdse beëindiging is mogelijk indien komt vast te staan dat de lokatie Goutum niet kan worden ontwikkeld om financiële redenen of door het beleid van de hogere overheden of omdat de ontwikkeling van de gemeente Leeuwarden ingrijpend wordt verstoord. Tevens is tussentijdse beëindiging mogelijk wanneer de samenwerking door tenminste twee van de drie partijen geacht wordt niet tot het beoogde resultaat te leiden. 7. De aansprakelijkheid van partijen en de beslechting van geschillen. 8. Onverlet blijven de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen c.q. de uitoefeningen van de gemeente toekomende bevoegdheden. Te uwer oriëntatie hebben wij een model-overeenkomst ter inzage gelegd welk behoudens enkele ondergeschikte aanpassingen als uitgangspunt zal dienen voor een door ons te sluiten overeenkomst. Naar ons oordeel biedt deze wijze van ontwikkeling van de nieuwe bouw- lokatie redelijke waarborgen welke noodzakelijk zijn om de woningbouw in Leeuwarden een continueproces te doen zijn. De kosten, zoals deze voor het tot stand brengen van het globaal be stemmingsplan momenteel worden geraamd, bedragen 2.000.000,- (inclu sief B.T.W.) te weten 1.770.000,- voor de uit te besteden werkzaam heden en 23O.OOO,- voor werkzaamheden welke met name de Directie D.S.0. nog zal verrichten. Deze kosten zullen ten laste van de grondexploitatie voor dit gebied worden gebracht. Onder mededeling dat de Commissie Ruimtelijke Ordening over dit voorstel is gehoord, stellen wij u voor ons te machtigen het Ingenieursbureau "Oranjewoud" B.V. te Heerenveen op basis van vorenstaande uitgangspunten in te schakelen bij het tot stand brengen van een globaal bestemmingsplan voor de lokatie ten zuiden van Goutum. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 542