Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 84); Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. gebruikelijke uitwijk- c.q. overschrijdingsclausules. Dit houdt in, dat het bedrag niet overschreden kan worden en dat eventuele voor- of' tegen vallers ten aanzien van de benodigde tijd niet verrekend kunnen worden, Het op te stellen beleidsplan zal betrekking hebben op de periode 1981-1986 De planning is erop gericht omstreeks eind 1980 te komen met een eind-rapportage, die in de Raad aan de orde zal worden gesteld. Daarnaast zal de Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden tussentijds betrok ken worden bij het onderzoek. De afdeling E.B.O. zal ten aanzien van het hele project een coördi nerende en begeleidende rol vervullen. Vanuit de groep van gebruikers zal een begeleidingscommissie worden samengesteld, die mede als referentiekader voor het bureau zal fungeren. De kosten voor het opstellen van het beleidsplan door het advies bureau Krechting en Koot/Twijnstra en Gudde B.V. bedragen 242.000, (inclB.T.W.) Deze investering zal gelet op de snelle ontwikkeling op het terrein van de automatisering in 3 jaar dienen te worden afgeschreven, hetgeen een jaarlijkse last van 102.450»(rente 9%) met zich meebrengt. In de begroting van 1980 is geen dekking aanwezig voor deze aktivi- teit. Wij stellen U voor het bedrag voor 1980 te dekken ten laste van het begrotingsoverschot Voor 1981 en 1982 dient in het beleidsplan 1981-1985 rekening ge houden te worden met deze lasten. Onder vermelding dat de Commissie voor Automatiseringsaangelegen heden accoord gaat met de inhoud van de offerte, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. •No. 2012 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT I. het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen om het bureau Krechting Koot/Twijnstra en Gudde B.V. opdracht te geven een beleidsplan automatisering voor de Gemeente Leeuwarden op te stellen overeenkomstig de bij het voorstel behorende offerte. II. Voor dit plan een krediet beschikbaar te stellen van 242.000,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 75