bij niet-nakoming van het verbod of de verplichtingen, bedoeld onder 5 tot en met 7, verbeurt de overtreder casu quo de nala tige aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding of niet-nakoming een boete van 15.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst behoeft plaats te vinden; de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ont binding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; de koopovereenkomst zal echter van rechts wege zijn ontbonden, indien de koper er niet in slaagt deze aankoop op voldoende wijze gefinancierd te krijgen; de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door koper aan te wijzen, te Leeuwarden ge vestigde notaris; de kosten van overdracht, daaronder begrepen, die van de leve ring van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief, komen voor rekening van de koper. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een vijftal ten zuiden van de Tijnjedijk gelegen perceeltjes grond. Bijlage nr. 86. Leeuwarden, 7 februari 1980. Wij hebben met de eigenaren van de panden Tijnjedijk 4» 8, 8, 10 en 12, alhier, overeenstemming bereikt omtrent de verkoop aan hen van de op de ter inzage gelegde tekening met respectievelijk een rode-, een blauwe-, een groene-, een gele en een paarse omlijning aangegeven, ten zuiden van de Tijnjedijk gelegen perceeltjes grond. Deze perceeltjes, welke een grootte hebben van onderscheidenlijk 26 17 24 12 en 27 m2, zullen dienen ter uitbreiding van de erven van de hiervoor bedoelde panden. Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder de ze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Op grond van het vorenstaande geven wij in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma, Burgemeester W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 78