d. mevrouw A. v.d. Schoot, wonende te Lekkum, Buorren 57» het op de bij dit besluit behorende tekening met een gele omlijning aangegeven, ten westen van het perceel Buorren 57 gelegen perceeltje grond ter grootte van on geveer 130 m2voor een prijs van 3«900,(geen B.T.W. verschuldigd); en voorts onder de voor iedere koper geldende navolgende bedingen: No. 2056. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van. Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 87 BESLUIT te verkopen aan: R. Mook, wonende te Lekkum, Buorren 63, het op de bij dit besluit be horende tekening met een rode kleur aangegeven, ten westen van het per ceel Buorren 63 gelegen perceeltje grond ter grootte van ongeveer 4 m2, voor een prijs van 120,(geen B.T.W. verschuldigd); b. K. de Jong, wonende te Lekkum, Buorren 61het op de bij dit besluit be horende tekening met een blauwe omlijning aangegeven ten westen van het perceel Buorren 61 gelegen perceeltje grond ter grootte van ongeveer 55 m2, voor een prijs van 1.650,(geen B.T.W. verschuldigd). c. D.J.J. Jullens, wonende te Lekkum, Buorren 59» het op de bij dit be sluit behorende tekening met een groene omlijning aangegeven, ten westen van het perceel Buorren 59 gelegen perceeltje grond ter grootte van ongeveer 64 m2, voor een prijs van 1.920,(geen B.T.W. verschuldigd); 1de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de ge meente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt de grond vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz.daartoe vanouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215, (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 82