t Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de vervanging van parkeerapparatuur Bijlage nr. 51. Leeuwarden, 23 februari 1989. Aan de Gemeenteraad. Voor de verdere vervanging van parkeenneters door centrale parkeer- meters (cpm) zijn dit jaar kredieten van 240.000,-- en 388.600,-- (is totaal 628.600,--) beschikbaar. Uitgangspunt bij deze kredieten was de vervanging van 697 van de nog resterende 910 parkeermeters door 46 centrale parkeermeters. Onderzoek heeft geresulteerd in een voorstel om 352 parkeermeter- plaatsen als zodanig te handhaven en 568 parkeermeters te vervangen door 25 cpm's. Van de 352 parkeermeters dienen dit jaar 129 te worden vervan gen door nieuwe parkeermeters, 63 stuks in 1990 en de laatste 160 stuks in 1993. Het verschil van 10 parkeermeters (910 ten opzichte van 352 plus 568) is ontstaan door herplaatsing van parkeermeters na de plaat sing van 13 cpm's eind 1987. Aangezien dit type cpm niet meer leverbaar iswordt de voorkeur gegeven aan het type Schlunbergerwelke gebruiksvriendelijker is, doch wel een plm. 202 hogere aanschafprijs heeft. Een belangrijk voordeel is evenwel de mogelijkheid tot onderlinge koppeling, waarbij in een straat- (gedeelte) bij elke willekeurige cpm betaald kan worden. De desbetref fende notitie "Plaatsing centrale parkeermeters 1989" is voor U ter inzage gelegd. De thans voorgestelde vervangingen zijn: aanschaf 25 cpm's 576.150,-- aanschaf 129 parkeermeters 112230-- totaal 608.380,-- De afschrijvingslasten hiervan bedragen: cpm's 102 van 415.985,en 52 van 160.165,49.610, parkeerme ters 102 van 112.230,-- 11.220,-- Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de hogere rentelasten wegens hogere investering 72 van 59.780,f 4.185,-- totaal 65.015,-- Bij de beschikbare kredieten van 628.600,is aan afschrijvingslasten geraamd 102 van 628.600,-- 62.860,-- -/- benodigde aanvullende dekking 2.155,-- Gelet op de oorzaak van de hogere kapitaallasten, te weten de hoge re aanschafprijs voor de cpm's, stellen wij U voor de benodigde aanvul lende dekking ad 2.155,-- te dekken uit de post taxatieverschillen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1989 | | pagina 1