Vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening (de concernbe- leidsrekening)de concernbeheersrekening en de rekeningen van de diensten van de gemeente Leeuwarden over het dienstjaar 1992 Bijlage nr. 151 Aan de Gemeenteraad. Wij delen u mede, dat de geconsolideerde jaarrekening 1992 (de concernbeleidsrekeningde concernbeheersrekening en de dienst- rekeningen over 1992 gereed gekomen zijn. De door VB Accoun tants gecontroleerde rekeningen liggen met de desbeterffende accountantsrapporten voor u ter inzage. Voor de concernjaarrekening 1992 is een goedkeurende accoun tantsverklaring afgegeven. Daarnaast zijn er voor de gemeente lijke diensten goedkeurende deelverklaringen afgegeven. Voor de Dienst Economische en Sociale Zaken heeft VB Accountants zich ook in 1992 ten aanzien van de jaaropgave ABW ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een oordeel onthouden, wat overigens niet heeft geleid tot een "oordeelsonthouding" bij de jaarrekening van de dienst. RESULTAAT De jaarrekening 1992 (de concernbeleidsrekening) sluit met een nadelig saldo van f 2.737.000,--. In werkelijkheid was het nadelig saldo nog f 1.131.000,-- hoger, doordat een aantal bij begrotingswijzigingen geraamde toevoegingen aan de algemene reserve niet zijn geboekt. Het nadelig saldo was in dat geval dus uitgekomen op een bedrag van f 3.868.000,--. In de begro ting werd een tekort geraamd van f 1.543.000,--. Dit betekent dus dat er ten opzichte van de begroting sprake is van een tegenvaller van f 2.325.000,--. Bij de derde managementrapportage over 1992 werd uitgegaan van een positief rekeningsresultaat over 1992 van f 1.064.000,--. In werkelijkheid is dus sprake van een nadelig saldo van f 2.737.000,--. Ten opzichte van de derde MARAP is dit een ver schil van f 3.801.000,--. Een belangrijk deel van dit verschil werd veroorzaakt, doordat over 1991 ten onrechte rekening werd gehouden met een hogere opbrengst van f 1.983.000,-- aan onroe- rengoedbelastingIn 1992 is dit gecorrigeerd, wat uiteraard gevolgen had voor het rekeningssaldo over 1992.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 1