Blad 64 Woningisolatie. Luchtkwaliteitadvisering bij planontwikkeling. Advisering ten aanzien van veiligheid bij planontwikkeling. Bodem: Het complementeren van de bodemkwaliteitskaarten Het opstellen van een bodembeleids- en bodembeheersplan. Het opstellen van het ISV-bodemprogramma Het uitvoeren van onderzoek en sanering. Bodemadvisering bij planontwikkeling, infrastructurele werken, transacties, bouwactiviteiten, grondverzet. Bodemmonitoring Het uitvoeren van de (nieuwe) bevoegd gezag taak krachtens de Wbb Energie, duurzaam bouwen inrichting: Uitvoering geven aan de Novem-menukaart Plaatsen van lOOOOnr PV. Wijkproject energiebesparing. Stimuleren particuliere duurzaamheidsinitiatieven. Water Ontwikkelingsproject Potmarge. Baggeren binnenstadsgrachten. Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan. Afkoppelen verhard oppervlak. Reduceren vuiluitstoot overstorten. Implementeren 'waterplan De Blauwe Diamant' Bedrij ven Het verlenen van vergunningen krachtens de Wet milieubeheer. Het uitvoeren van controles krachtens de Wet milieubeheer. Het afhandelen van meldingen. Het afhandelen van klachten. Het invoeren van de resultaten uit het project 'kwaliteitsimpuls handhaving en vergunningverlening' Het uitvoeren van het project Stimulans. Voorstellen nieuw beleid Geluidbeleid in het kader van Modernisering instrumentarium Geluid (MIG) De huidige Wet Geluidhinder wordt binnenkort vervangen door nieuwe regelgeving (MIG). Deze biedt gemeente de mogelijkheid om eigen gebiedsgericht geluidbeleid te formuleren. Consequenties van het niet formuleren van eigen geluidbeleid zijn dat dan van rechtswege strakke geiuidsnormen geiden voor ae hele gemeente. Voor Leeuwarden zou dit zeer grote consequenties hebben. In het binnenstedelijke gebied zou dan nagenoeg geen nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen meer mogelijk zijn. Formuleren van eigen geluidbeleid is dan ook onontkoombaar. Daarnaast dienen de geluidsambities bewaakt en gemonitord te worden. Blad 65 Ombuigingen Onderuitputting kapitaallasten riolering 2001 Op basis van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) van 1997 zijn voor vervangingen (t/m 2000) en verbeteringen van het rioleringsstelsel investeringen en derhalve kapitaallasten geraamd. Ten opzichte van de planning volgens het GRP zijn er bij de uitvoering van de werkzaamheden vertragingen opgetreden. Dit heeft in 2001 geleid tot een onderuitputting op kapitaallasten van 337.000. Afbouw (ineens) gemeentelijke bijdrage in afvalstoffenheffing Ombuiging van 680.700 door het laten vervallen van de gemeentelijke bijdrage in de afvalstoffenheffing t.b.v. lastenverlichting voor de burger Milieueducatie Ombuiging van €44.000 op taken NME door stopzetten van het steunpunt NME voor het basis en speciaal onderwijs. Het betreft de uitleen leskisten en de lessenbank. Wat mag het kosten? Het programma omvat de volgende beleidsproducten inzameling afval; riolering; milieubeleid; begraafplaatsen; lijkbezorging; bedrijven; bodem en geluid; milieucommunicatie; ongedierte bestrijding; voorziening honden; afvoer kadavers.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 34