Blad 8 5Alcoholontmoedigingsbeleid Op de vraag van de heer Kruithof waarom in de inspraaknoti tie helemaal niet op de toezegging is ingegaan om het alco holgebruik te ontmoedingen, merken wij het volgende op. De huidige doelstellingen van het horecabeleid gaan niet uit van een alcoholontmoedigingsbeleid. Wij zijn daarom van oordeel dat dit aspect een integraal onderdeel dient te zijn van het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid. In een uit te brengen nota "gemeentelijk gezondheidsbeleid" zal nadrukkelijk worden stilgestaan bij de effecten van overmatig alcoholgebruik en de aanpak die daarvoor uit een oogpunt van preventie en zorg mogelijk is. Het ligt in de rede om hierbij de horeca-exploitanten te betrekken, voorlichting te geven op scholen en aan ouders. 6. Ruimtelijke visie gebied Breedstraat Bij de behandeling van de Nota Coffeeshopbeleid in de raad van 12 februari 2001 is vanuit een aantal fracties aange drongen op een integrale ontwikkelingsvisie voor het gebied Breedstraat en omliggende straten. Een motie met die strek king van SP, waarin een koppeling wordt gelegd tussen het opstellen van deze ontwikkelingsvisie en het opschorten van de verplaatsing van de drie coffeeshops, is echter met rui me meerderheid verworpen. In de beantwoording van de reacties uit de raad is door de toenmalige wethouder voor ruimtelijke ordening geantwoord dat een detaillering van de bestaande visie op het gebied Breedstraat e.o. als woongebied, gevolgd door een inrich tingsplan, in het totaal van de aanpak van de binnenstad niet de eerste prioriteit heeft. Andere gebieden in de bin nenstad, zoals de winkelgebieden, krijgen voorrang. Een eerste actie, in de vorm van aanpassing van het bestem mingsplan voor dit gebied voor wat betreft de mogelijkheden voor horeca, is al ondernomen. In 2003 wordt op basis van besluitvorming over de op te stellen ruimtelijk-economische visie op de binnenstad een taakopdracht voor een nieuw bestemmingsplan voor de binnen stad opgesteld. In de ruimtelijk-economische visie zal niet specifiek ^ingezoomd' worden op het gebied Breedstraat en omliggende straten. De ruimtelijk-economische visie zal in de taakopdracht voor het bestemmingsplan nader worden uit gewerkt in richtlijnen voor de te hanteren bestemmingen voor de verschillende gebieden in de binnenstad, waaronder het Breedstraatgebied. Blad 9 Omtrent de voorstellen voor aanpassing van het horecabeleid van de gemeente Leeuwarden verwijzen wij u tenslotte naar bijgaande Inspraaknotitie voor nieuw Horecabeleid van de gemeente Leeuwarden en de Reactie- en Antwoordnota. Leeuwarden, 5 december 2002. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, M. de Boer, burgemeester, ir. Sk.A. Brouwers, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 367