Agendapunt: 19 Voorstel: 79/54 Stiens, 26 maart 1979. □nderwerp Voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan Cornjum. Aan de gemeenteraad. Aan de Giele Anemoanstrjitte te Cornjum ligt een braakliggend stuk bouwterrein dat volgens het vigerende bestemmingsplan bestemd is voor de bouw van gebouwen in de openbare sektor. Gelet op de bij de lagere- en kleuterschool aanwezige ruimten, waardoor bij een eventuele uitbreiding van dit bouwterrein geen gebruik behoeft te Worden gemaakt, menen wij dat zonder bezwaar dit perceel bouwterrein kan worden aangewend ten behoeve van woningbouwdoeleinden. Op dit perceel bouwterrein kunnen in totaal drie woningen worden gebouwd, te weten 1 woning van het type 2 onder één kap en 1 vrijstaande woning. Met de kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken en de Vereniging van Dorpsbelang ter plaatse is hierover overleg gepleegd. Beiden hebben ons medegedeeld onze zienswijze terzake wel te kunnen onderschrijven Financiëâl gezien behoeft tegen deze wijziging geen bezwaar te bestaan. De huidige prijs van het totale terrein bedraagt 39.228,exclusief 18% b.t.w. Wordt woningbouw ter plaatse gepleegd, dan levert dit terrein, op basis van de huidige vierkante meter prijzen, f 49.677,-- exclusief 18% b.t.w. op. Wij stellen u voor te bssluiten tôt het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan Cornjum, zoals in rood nader op de in de raadsportefeuille ter inzage gelegde tekening is aangegeven. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi. H.Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 95