Nr. 79/68 De raad der gemeente Leeuwarderadeel overwegende, dat van het ten behoeve van de rekonstruktie van de weg Stiens Vrouwbuurtstermolen aangekochte gedeelte van het kadastrale perceel Hijum, sectie B. no. 1083 een gedeelte ter grootte van plus minus 830 m2 met voor de genoemde rekonstruktie benodigd is; het ongewenst is om dit gedeelte in gemeente-eigendom te behouden; gelezen het prea-advies d.d. 3 april 1979 van het kollege van burgemeester en wethouders gelet op artikel 171 van de gemeentewet b e s 1 u i t: van het kadastrale perceel Hijum, sectie B, nr. 1083 een gedeelte ter grootte van plus minus 830 m2 in voile en vrije eigendom over te dragen aan: 1. mevrouw Botje-Fokkema, Sudhoekstermiddelweg 1, geboren 31-8-1899, weduwe van Jan Boelstra, voor 5/8 voile eigendom en 3/8 vruchtgebruik; 2. mevrouw Djoeke Boelstra, huisvrouw, Omkromte 2, Joure, geboren op 20 november 1922, voor 1/8 onroerend aandeel blote eigendom; 3. mevrouw Sjoukje Boelstra, huisvrouw, Attesweg, Oude Bildtzijl, geboren op 20 mei 1925, voor 1/8 onroerend aandeel blote eigendom; 4. de heer Sieds Siebe Boelstra, veehouder, Sudhoekstermiddelweg 1Vrouwen- parochie, voor 1/8 onroerend aandeel blote eigendom voor een pnjs van 4,per m2, alzo in totaal tegen een prijs van i 3.320, Deze overeenkomst van koop en verkoop is aangegaan onder de voorwaarde, dat de eventuele onder- of bovenmaat verrekend zal worden naar een bedrag van 4,per m2 en voorts onder de normale voorwaarden bij een akte van koop en verkoop te stellen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering 79. de s eta .ooi)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 119