Oanfollende Wurklist 17. Utstel yn forban mei eardere pensioenering fan it personiel yn tsjinst bij de Frigas 79/70

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 3