- 8 - die van de overige gemeenten, gebaseerd op de extra kosten voor de d.g.d. voor de Regio naar elkaar toe te laten groeien in die zin, dat in 8 jaar (inclusief het startjaar) het verschil in de verdeling van de kosten van de d.g.d. 1.500.000,= voor Leeuwarden en afgerond f 850.000,= voor de overige gemeenten) geleidelijk wordt ingelopen. In de hierbij gevoegde bijlage is dit systeem nader uitgewerkt. Bij ongewijzigd beleid dient volgens dit systeem Leeuwarden na 7 jaren de helft van het verschil 650.000,=) minder en de overige ge meenten een zelfde bedrag meer te betalen. Dit is per jaar f 325.000,= 8 40.625,=. De startsituatie is dan aldus: d.g.d. 1980: f 2.350.000,= (11 gemeenten) G.G.D. 1980: 11 1.500.000,= 1 gemeente verschil: f 850.000,= (10 gemeenten) Leeuwarden 1.500.000,= 85440 f 17,56 per inwoner; overige gemeenten: 850.000.= 87260 9,74 per inwoner. Inclusief eerste nivelleringsperiode (plus en min f 40.625,=). Leeuwarden f 1.459*375,= 85440 f 17,08 per inwoner; overige gemeenten: 890.625.= 87260 10,21 per inwoner. Inclusief vermindering rijksbijdrage jeugdgezondheidszorg. 1980 Leeuwarden f 11,52 per inwoner; overige gemeenten: 4,65 per inwoner. Wij achten dit systeem en de uitkomsten ervan voor aile gemeenten acceptabel, gezien tegen de achtergrond van het aangeboden pakket. Qua fasering achten wij dit te verkiezen boven een systeem, waarbij niet aile gemeenten het volledige takenpakket afnemen, zodat wij dit laatste systeem niet verder hebben uitgewerkt. Wat de deelname van Ferwerderadeel aan de d.g.d. betreft dienen de consequenties van uittreding van deze gemeente uit de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord-Oost Friesland nog te worden onderzocht. Wij gaan er van uit, dat deze gemeente dit aspect zelf in de besluit- vorming zal betrekken en wachten eventuele consequenties, bestuurlijk en/of financiee'l, af. In de opstelling van de begroting is er vanuit gegaan dat ook Ferwerderadeel per 1 januari 1980 aan de d.g.d.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 44