-2- bedrijfspand kornt te vervallen. Wel dient een woonbestemming te worden toegeKend. Tenslotte zijn wij met reklamant van oordeel, dat deze bedrijvigheid beter op een industrieterrein past. Wij stellen ons voor deze suggestie door te geven aan betrokkene. Na de 19e regel op blz. 5 dient het volgende te worden vermeld: Wat betreft het perceel bedrijventerrein ten oosten van Jelsum mogen wij u verwijzen naar het gestelde op blz. 4. Afgezien van de kultuurhistorische belangen worden ook de agrarische belangen door het laten vervallen van het bouwperceel ten noordwesten van Finkum niet geschaad, omdat ter plaatse geen bedrijf meer wordt uitgeoefend. □p blz. 8 dient de 4e regel van onderen te worden aangevuld na "hem" te worden aangevuld met "een". De 16 t/m 19 regel van onderen op blz. 9 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats kornt:" Kortheidshalve verwijzen wij u naar het gestelde op blz. 4 van dit voorstel" 4. Agendapunt 14/Verkoop strook grond. De 5e zin van onderen van het bijgevoegde ontwerp-besluit dient als volgt te worden gewijzigd: "2 t/m 5" komt te vervallen. hiervoor in de plaats dient te worden gelezen 1 t/m 4".

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 7