Agendapunt 10 Voorstel79/ 64 Stiens, 18 april 1979. Onderwerp Verordening op de heffing en invordering van marktgelden. Aan de gemeenteraad. Bijgaand ontvangt uw kollege een ontwerp-verordening op de heffing en invordering van marktgelden, Oe vaststelling van een dergelijke verordening is nodig met het oog op de instelling van een weekmarkt te Stiens. Het ligt in het voornemen, dat deze markt op 1 mei a.s. van start zal gaan. In tegenstelling tôt eerdere berichten, hebben wij van de aankoop van marktkramen afgezien en besloten deze te huren van de fa. Landkroon te Leeuwarden. De leges voor het ingebruiknemen van een kraam zijn hierop gebaseerd Bij de berekening van de overige leges is er vanuit gegaan, dat de markt in principe self aup-porting dient te zijn. Of dit lukt hangt voor een groot deel af van de bezetting van de markt. Na overleg met de Vereniging van Ambulante Handelaren zijn de beschikbare standplaatsen verpacht. In totaal zullen 23 verschillende branches verte- genwoordigd zijn. Wij stellen u voor tôt vaststelling van de genoemde ontwerp-verordening te besluiten. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.van der Kooi. H.Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 97