- 3 - Zij kan zich dan ook zeer wel vinden in het voorstel in het algemeen. Met het principe heeft zij geen enkele moeite. Wel merkt zij op, dat er meer taken in zijn opgenomen dan in eerste instantie is besproken. De gedachten van een steunpunt in Stiens kan zij zeer wel ondersteunen. Ook de heer Van Rijn spreekt zijn waardering uit voor het voorstel, een goed basisnivo voor de gezondheidszorg mag ook gemeenschapsgeld kosten. De districtsgezondheidsdienst acht hij typisch een zaak voor een regionaal verband, bovendien komt de wettelijke regeling eraan. Ook de gedachte van de steunpunten spreekt hem wel aan omdat deze inderdaad de Regio gedachte steunen. En wat betreft het onderzoek naar de kostenverdeling ook deze gedachtengang kan hij ondersteunen. Ook de heer Boersma zegt geen moeite te hebben met het principe besluit van de districts gezondheidsdienst, alleen spreekt hij zijn zorg uit over het kostenaspect van de zaak. De heer Faber zegt eveneens zich met het voorstel te kunnen verenigen hoewel ook de kosten hem zorg baren. De heer Beuker wijst er op, dat zijns inziens een analyse ontbreekt van wat elke deel- nemende gemeente nu en straks moet betalen. Zijns inziens is het zo dat Leeuwarden straks in verhouding volgens het voorstel, zoals het nu ter tafel ligt te weinig gaat betalen. De heer Soepboer spreekt er zijn waardering over uit dat het voorstel zo goed wordt ont- vangen. Er blijkt uit dat de commissie uit de Regio goed werk heeft gedaan. Wat betreft de opmerking van mevr. Jepma omtrent het minimum-pakketdat kan hij inder daad onderschrijven maar de ontwerp-wet schrijft dit voor. Het kostenaspect waar aile sprekers meer of minder nadrukkelijk op hebben gewezen zal ook bij de verdere begeleiding zeker de aandacht krijgen van de commissie. In het kader van een eerlijke kostenverdeling acht men het redelijk dat elk van de elf deelnemende gemeenten evenveel gaat betalen. Er is echter de zekerheid van het tijdschrijven ingebouwd om te kijken of straks ook in verhouding de diensten worden afgenomen door de inwoners. Blijkt hieruit dat hierin belangrijke verschillen zitten dan komt deze zaak zeker opnieuw ter discussie. In de tweede ronde wordt het woord gevoerd door de heer Beuker. De heer Beuker merkt op dat zijns inziens in de uitkering ui"t het gemeentefonds zeker een bepaald bedrag voor de gezondheidszorg is begrepen en dan met name voor een plaats zoals Leeuwarden. Aan de hand van de cijfers heeft hij berekend dat Leeuwarden in 1987 een voordeel heeft van 287 duizend gulden, door de vorming van deze dienst. Zijns inziens wordt Leeuwarden dan ook duidèlijk bevoordeeld bij het invoeren van deze regeling. De heer Soepboer zegt geen moeite te hebben met het door de heer Beuker gesignaleerde probleem, dit zal ook zeker nog een keer ter sprake komen en kan ook als reactie op dit stuk mee doorgestuurd worden. Er moet echter een ding niet vergeten worden Leeuwarden heeft geen behoefte aan een régionale dienst omdat zij op dit moment zelf reeds een goed geoutilleerde dienst heeft. De buitengemeenten daarentegen hebben wel behoefte aan deze dienst. Na deze discussie wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 5. Voorstel tôt vaststelling van het ontwerp planvoorhet buitengebied. 70-59 1-4 (R. 214-557) Kl.r. 1027-2221 m. Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Van Rijn, Faber, Boersma, Teitsma en mw. Jepma. De heer Van Rijn spreekt zijn waardering uit voor het ontwerp dat op tafel ligt. Hij constateert dat het karakter van het plan meer conserverend is dan visionair. Overigens constateert hij een goede samenhang met het C.D.A. gemeenteprogramma waarin er sprake is van een rentmeesterschap van dit stukje schepping. Hij spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldige wijze waarop de bouwpercelen gelegen binnen het plan zijn vastgesteld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 9