Underwerp Riedsgearkomste Oan de gemeenterie Stiens, 1 septimber 1982 Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 7e septimber 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H. BOSCHMA. Nr. fan de Nr. fan it wurklist WURKL I ST utstel 1Biëdiging fan de beneamde riedsleden. 2. Ferkiezing fan de wethâlders. 3. Oanwizing fan de sitplakken fan de leden fan de rie. 4. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kommisje algemiene saken. 82/102 5. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kommisje romtelike oardering en yn de kommisje iepenbiere wurken en ferkearssaken. 82/103 6. Utstel ta it beneamen fan leden yn de kommisje sosiale saken en sounenssoarg. 82/104 7. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de sportkommisje. 82/105 8. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kommisje wolwêzen. 82/106 9. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kommisje fan berôp en de AROB harkkommisje. 82/107 10. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kommisje organisearre oerliz. 82/108 11Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de ferskate kommisjes meinskiplike regelingen en oare fertsjin- wurdigings. 82/109 12. Begruttingswizigings

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1