- 2 - Wij stellen u voor tôt benoeming van de hierboven bedoelde leden over te gaan. Hiervoor Kunt u gebruik maKen van bijgevoegde stembrief. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J .P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 10