Voorstelnr. 82/102. □nderwerp Stiens, 1 september 1982. Benoeming leden kommissie Algemene Zaken Aan de gemeenteraad In 1979 is besloten tôt een herstructurering van verschillende raadscommissies Uit één van de desbetreffende voorstellen citeren wij het volgende: Ook de samenstelling van de kommissies is in de instellingsbesluiten geregeld, zodat wij u ook dienaangaande daarnaar mogen verwijzen. Wij hebben nog overwogen om in de instellingsbesluiten waarin uitsluitend raads- leden zitting hebben, te bepalen, dat het aantal leden gelijk zal zijn aan het aantal in de gemeenteraad vertegenwoordigde frakties van politieke partijen. Omdat in de gemeentewet niet over politieke partijen wordt gerept, hebben wij dit achterwege gelaten. nocht wijziging in het aantal frakties komen, dan zullen de betreffende instellings besluiten moeten worden aangepast, omdat wij er van uitgaan, dat in die betreffende kommissies aile frakties, ongeacht de grootte, vertegenwoordigd moeten kunnen zijn. In een aantal kommissies zijn aile raadsfrakties vertegenwoordigd. Bij de instellingsbesluiten is daarmee rekening gehouden en werd het aantal leden, naast het lid van ons kollege, bepaald op ten hoogste vier (en ten hoogste vier plaatsvervangende leden] Aangezien de raad momenteel vijf fracties telt zal een beslissing moeten worden genomen over de vraag of uw raad aan het bovenstaande principe wenst vast te houden. In dat geval is een wijziging van de betreffende instellingsbesluiten noodzakelijk. Wij stellen u voor: a. een beslissing te nemen omtrent het vorenstaande b. over te gaan tôt benoeming van de leden. Bdrgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester J.P.v.d.Kooi H. Boschma Agendapunt 4.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 3