Agendapunt5 Voorstelnr: 82/103. Stiens, 1 september 1982 Onderwerp Leden kommissie Ruimtelijke Ordening en kommissie Open- bare Werken en Verkeerszaken. Aan: de gemeenteraad Volgens artikel 3 van de "Verordening advieskommissie Ruimtelijke Ordening" benoemt uw raad uit zijn midden 4 leden en 4 plaatsvervangende leden voor deze kommissie. Deze leden zijn tevens lid van de kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken. Tôt op dit moment hebben in deze kommissie zitting de heren J. Teitsma, E. Roorda, H.A.J. Boersma en 0. Faber. Plaatsvervangend lid zijn de heren H. Beuker, P. Kingma, S. Jansma en R. Ketellapper. De voorzitters van deze kommissies worden ingevolge de respectievelijke verordeningen benoemd door en uit ons kollege. De heer J.G. van Rijn is op dit moment voorzitter van de kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken, terwijl onze voorzitter deze functie vervult voor de kommissie Ruimtelijke Ordening. Te uwer informatie merken wij nog op, dat de afspraak bestaat dat indien mogelijk aile frakties in deze kommissie vertegenwoordigd moeten zijn. In de kommissie Ruimtelijke Ordening hebben naast leden benoemd door en uit uw kollege leden zitting voorgedragen door de verenigingen van dorpsbelangen in de verschillende dorpen. Hiernaast zijn nog vertegenwoordigd de standsorganisaties en de vereniging van Handel en Ambacht te Stiens. De binnengekomen voordrachten van de verenigingen van dorpsbelang luiden als volgt: 1Oude Leije. a. lid: de heer IJ. Osinga, Leijester Hegedyk 6, Oude Leije. b. plv. lid: mevr. S. Koning, Leijester Hegedyk 66, Oude Leije. 2. Hijum. a. lid: de heer F.B. Janssen, De Loane 42, Hijum. b. plv. lid: de heer W. Klat, Poaitrije 26, Hijum 3Stiens a. lid: de heer A. Atema, Bûterhoek 14, Stiens. b. plv. lid: de heer P. Postma, Wythusterwei 62, Stiens. 4. Britsum. a. lid: de heer C. Zandstra, Finne 55, Britsum. b. plv. lid: de heer P. Rienks, Finne 65, Britsum.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 5