A/ Underwerp Riedsgearkomste Stiens, 16 febrewaris 1984. □an de gemeenterie Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 23e febrewaris 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, H. Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it dtstel 1. Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 26e jannewaris 1984. 1a. Fêststelling fan de oantekens fan it besletten part fan de riedsgear komste fan de 26e jannewaris 1984 (lizze by de siktaris op besjen). 2. Ynkommen stikken en meidielings. 3. Utstel oangeande it wizigjen fan de mienskiplike regeling fan it I.Z.A. 4. Utstel oangeande fêststelling fan it bedrach per leerling foar it jier 1984 foar it gewoan leger ûnderwiis. 5. Utstel oangeande fêststelling administraasje kosten foar it jier 1984 foar it gewoan leger ûnderwiis. 6. Utstel oangeande it wizigjen fan de statuten fan it Studzjefûns Ljouwerteradiel 7. Utstel oangeande it ferkeapjen fan in oantal stikken greide te Ljouwert 8. Utstel oangeande it ferkeapjen fan de eardere amtswenning fan de boargemaster 9. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar in part fan it bestimmingsplan Aide Leije (Arjen Roelswei). 10. Utstel oangeande it wizigjen fan de bou-oardering 11. Utstel oangeande de gemeentlike belêstings yn ferbân mei de gemeentlike wjerindieling mei yngong fan 1 jannewaris 1984. 12. Utstel oangeande it ôfskriuwingsbelied ynsake de gemeentlike belêstings. 13. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kommisje Skilhiem. 14. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de oanliz fan rioel mei bykommende wurken oan de Hege Hearewei te Stiens. 15. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it trochlûken fan de Juckemaleane nei de Lege Hearewei te Stiens. 16. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn ferskate kommisjes yn it plak fan de hear H. Beuker. 17. BegruttingswizigingsDe taljochting op de begruttingswiziging fan de sport (besunigjen] wurdt neistjûrd. Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 20 febrewaris 1984 foar de leden fan de rie op besjen. 84/15 84/16 84/17 84/18 84/19 84/20 84/21 84/22 84/23 84/24 84/25 84/26 84/27 84/28 84/29

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1