Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad gehouden op 26 januari 1984 in het gemeentehuis te Stiens. Aanwezig: mevrouw G. Visser en de heren J. Teitsma, W. Visser, J.D. van Iperen, 0. Faber, F. Damstra, J. van der Ende, H. Boersma, E. Roorda, S. Jansma, R.A. Ketellapper alsmede de wethouders P. de Haan en J.G. van Rijn. Voorzitter H. Boschma Secretaris J.P. van der Kooi -o-o-o-o-o- 1 Beëdigen van de heer W. Visser te Stiens als raadslid I 3/2 000 m. Na de verklaring en belofte van zuivering in de handen van de voorzitter tehebben afgelegd, legt de heer Visser de belofte in de handen van de voorzitter af. 2. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 22 december 1983. I 3/2 014 Door de heren Boersma, Jansma en de voorzitter wordt hierover het woord gevoerd. De heer Boersma is van mening dat in punt 2.III.5e regel het woord "vast uitein- delijk" dient veranderd te worden in "uiteindelijk" De heer Boersma wil in de besluitenlijst onder punt 6 opgenomen zien dat hij vreest dat door verandering van de busroute, bij Koudenburg een problematische situatie zal ontstaan. De heer Jansma zegt dat in punt 15, laatste alinéa, abusievelijk vermeld staat dat er 3 blanco waren; naar zijn mening waren dat er 2. Met inachtneming van hetgeen is opgemerkt wordt de besluitenlijst vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen I 3/2 021 m. Door mevrouw Visser, de heren Faber, Teitsma, van der Ende, van Iperen, Jansma, wethouder van Rijn en de voorzitter wordt over de verschillende punten het woord gevoerd Naar aanleiding van II.e. merkt de heer Faber op dat de vertegenwoordigster van de gemeenteraad binnen de kommissie Welzijnszaken niet het standpunt van de gemeente raad verdedigt. Wethouder van Rijn zegt dat de kommissieleden hun eigen verantwoordelijkheid hebben Mevrouw Visser zegt hierop dat zij gepleit heeft voor handhaving van de status-quo. Naar aanleiding van punt III.g. zegt de heer Faber gelijk te hebben gehad met zijn opmerking in de vorige vergadering dat Handel en Ambacht van niets wist van de wijziging van de busroute. De heren van Iperen en Teitsma vragen met de uitvoering te wachten totdat deze kwestie is opgelost, mede ook gelet op de brief van de bewoners van Skilhiem. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 3