y Underwerp: Stiens, 19 oktober 1984. Riedsgearkomste □an de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 25e oktober 1904 by te wenjen □e gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, H. Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it utstel 1. Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 27e septimber 1984. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 84/114 3. Utstel by in oanfraach fan it bestjûr fan de feriening foar Kristlik Underwiis te Britsum om meiwurking ex. art. 50 fan de B.U.-wet 1920 foar it oanskaffen fan leer- en helpmiddels foar de beukerskoalle "de Sprong" te Britsum. 84/115 4. Utstel oangeande de oardering finansjele administraasjer en it beheer fan de jildmiddels en de kontrôlle dêrop en dêr neist de instruksje foar de komptabele. 84/116 5. Utstel oangeande emansipaasjeaktiviteiten 1984. 84/117 6. Utstel oangeande it oangean fan in fêste jildliening. 84/118 7. Utstel oangeande it foarriedich fêststellen fan de jierrekken 1983 fan it fersoargingshûs "Skilhiem" te Stiens. 84/119 8. Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn de sportkommisje. 84/120 9. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn ferskate kommisjes yn it plak fan de hear P. de Haan. 84/121 10. Utstel oangeande de ûntwerp begrutting foar 1985 fan de Mien- skipleke Himmeltsjinst It Bildt - Ljouwerteradiel84/122. 11 Begruttingswisegings □p de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 22e oktober 1984 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1