urenverantwoording naar werksoort plaatsvindt. In relatie tot de komst van het multifunktioneel gebouw, acht hij het goed dat de WIL een nieuwe start maakt. Op dat moment zou z.i. dan ook gesproken moeten worden over uitvoering van taken in zijn algemeenheid. Ten aanzien van de Beg. kommissie Hulp- en Zorgverlening merkt de heer Dijkstra op dat de gemeente hierin moet participeren mede gelet op de diverse draagvlakken. Tot slot zegt hij dat het voorgestelde welzijnsbudget het maximum is. Hij hoopt dat de gemeente deze lijn in het programma ook voor de toekomst kan vasthouden. Echter bezuinigingen op termijn acht hij niet uitgesloten. In tweede termijn stelt de heer Dijkstra dat z.i. de speel-o-theek ook self-supporting dient te zijn. Ook hij sluit aan bij hetgeen mevrouw Visser over het Jeugd- en Jongerenwerk heeft gesteld. Mevrouw Visser zegt dat haar fraktie akkoord gaat met het voorstel aangaande de mobiele bibliotheekvoorziening. Het vorenstaande alternatief dient goed begeleid te worden. Wat betreft de jeugdvoorziening wacht zij nadere voorstellen af. Zij gaat akkoord met het voorstel inzake speelplaatsen. Wat betreft de WIL is haar fraktie van mening dat de instelling binnen het eigen budget keuzes moet maken. Zij doet vervolgens de suggestie om het jeugd- en jongerenwerk in het nieuwe multifunktioneel gebouw onder eigen verantwoordelijkheid van de jongeren te laten plaatsvinden. Zonodig dient dit onderdeel uit het pakket van de WIL te worden gehaald. Wat betreft het onderdeel Hulp- en Zorgverlening zegt mevrouw Visser de gesprekken met Skilhiem en daaraan gekoppeld de nadere invulling af te zullen wachten. Met de financiele taakstelling gaat haar fraktie akkoord. In tweede instantie benadrukt mevrouw Visser nogmaals de gedachte om te kiezen voor een andere opzet van het Jeugd- en Jongerenwerk. Gepleit wordt voor een gesprek over dit onderwerp met de WIL. De heer Van der Ende zegt akkoord te kunnen gaan met de voorstellen betreffende de mobiele bibliotheekvoorziening en de buurtvereniging Grovestins. Wat betreft de kostenopzet aangaande de WIL, acht hij het wenselijk om op basis van de kostenopzet een standpunt in te nemen. Eigen honk voor de jeugd: akkoord. Tot slot zegt de heer Van der Ende dat zijn fraktie niet gelukkig is met de financidle taakstelling voor 1994. Gepleit wordt voor een structurele oplossing. De heer Van Riin zegt dat zijn fraktie kan instemmen met het welzijnsprogramma. Wat betreft de mobiele bibliotheekvoorziening merkt hij op, dat de vrijwilligersorganisatie ook moet gelden voor de kleine dorpen in de gemeente. Geldt een dergelijke voorziening ook voor gezinnen. Het lijkt zijn fraktie zinvol om een dergelijke organisatie in samenwerking met de scholen op te zetten. Bij voorkeur ook ouders er bij betrekken. Buurtver. Grovestins: valt financiering binnen het totale welzijnprogramma? Wat betreft de WIL sluit de heer Van Rijn aan bij hetgeen mevrouw Visser hierover heeft opgemerkt. Voor het overige gaat hij akkoord. Ten aanzien van de Hulp- en zorgverlening wenst hij een opener opstelling van het college. Met de financiele taakstelling kan worden ingestemd, zeker ook gezien de intentie van de Begeleidingskommissie in dezen. Tot slot merkt hij t.a.v. de speel-o-theekvoorziening op, dat, ondanks het feit dat dit een goede voorziening is, het geen basisvoorziening is. Om die reden zal deze voorziening zichzelf moeten bekostigen. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 11