1 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Beslutelist fan de riedsgearkomste fan 10 jannewaris 1994. Oanwezich: mefrou Visser en de hearen Teitsma, Eisenga, Dijkstra, Faber, van der Ende, Boersma, de Vries, van Rijn, Ketellapper en de wethalders Jansma en mefrou Glas. Mei kundskip ofwezich: de hear Burgsma. Foarsitter: de hear mr. C. Bijl Siktaris: de hear J.J. Kingma. Ban I - 0000m. 1. Beedioinq fan de hear 0. Faber. De hear Faber leit yn hannen fan de foarsitter de belofte of. la. Ni.i.iierstaspraak fan de foarsitter. 0100 m Sjoch taheakke. 2. Utstel oanoeande keunstopdracht sportkompleks It Grvn. 94/1 0270 m Hjiroer wurdt it wurd fierd troch de hearen van Rijn, Boersma, Dijk stra, Eisenga, Faber, wethalder Jansma en de foarsitter. Alle fraksjes kinne mei it utstel ynstimme. De hear Eisenga pleitet der foar de persintage-regeling op 'e nij yn te fieren. De hear Faber hat twifels oan de waarde fan de keunst fan op 't heden. De rie moat derom net te gau de suggestje fan de hear Eisenga oernim- me. Hij pleitet nochris foar in oantinken foar de gerniers dy't yn man- nichte yn dizze gemeente harren bestean hiene. Sunder haadlike stimming wordt neffens it utstel fan it kolleezje besluten. 2a. Ferklearring fan wethalder Jansma. 0867 m 0-0-0-0-0-0-0-0-0 Sjoch taheakke.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 15