LEEUWARDERADEEL GEMEENTE NQ: 94/3 de ried fan de gemeente Ljouwerteradiel 16zen it foarstel fan boargemaster en wethSlders fan 18 jannewaarje 1994; b e s 1 0 t: 1. de hear 0. Faber te beneamen as lid respektivelik plakferfangend lid fan de neikommende kommisjes: Wolw§zen - lid DoarpsQntwikkeling en Iepenbiere Wurken - lid Middels (ABZ) - plf. lid Kommisje fan advys oangeande Bezwier- en beropskriften - plf. lid 2. De hear A. Dijkstra te beneamen as lid fan de Kommisje fan advys oangeande Beswier- en beropskriften. Sa besletten troch de ried niisneamd in syn iepenbiere gearkomste fan 27 jannewaarje 1994, de siktaris, Kingma) arsitter,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 20