3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen be- slissing op het bezwaar- of beroepschrift 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de conraiissie ondertekend. Artikel 17 Uitbrengen advies 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de conraiissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaar- of beroepschrift dient te beslissen. 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de conraiissie de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, of artikel 7:24, tweede lid, van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de conraiissie en het nemen van een beslis- sing verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen. 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de conraiissie, de belanghebbenden en in het geval van behandeling van een beroepschrift het verwerend orgaan, een afschrift. H00FDSTUK III Slotbepalingen Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden. Te zelfder tijd vervalt de verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Leeuwardera- deel, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 1992. Artikel 19 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaar- en beroepschrif ten Geme^nfe ,b§§warderadeel. Aldus vastgesteld door de raad voornoemd, in zijn openbare vergadering van 27 januari 1994, de secretaris, de voorzitter, Kingma) (Mr. C. Bij 1)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 27