5 Dy beslCitfoarming sil net earder syn beslach krije as foar beide Ctnderwerpen in neiere Clnderbouwing jfln is. Boargemaster en de siktaris, J.J. KINGMA wethdlders fan Lj ouwerteradiel de boargemaster, MR. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 31